Tag Archives: проект

Училища и детски градини от област Силистра са класирани за средства по няколко национални програми

Училища и детски градини от област Силистра са класирани за средства по няколко национални програми, в някои от които по различни модули, личи от справка на РУО на МОН. В Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ за 2022 година има три модула: В Национална програма „ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование“: интерактивен дисплей получават

Read more

Проект със силистренско участие е повод за нова учебна дисциплина във Великотърновския университет

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” продължава реализацията на проект „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”,  финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. До момента е извършено теоретично изследване на

Read more

Проектозакон за опазване на Силистра и други градове вкарват в НС

Източник : „24 часа“ Проект на закон, с който се цели опазване и развитие на старите столици, културни и духовни центрове – Плиска, Велико Търново, Велики Преслав, Видин, Силистра и Никопол,са изготвили депутатите от „Има такъв народ“ на Слави Трифонов, съобщават от „24 часа“.Втори май да се чества като ден на старите български столици, предлагат хората на Трифонов. Проектът предвижда

Read more

Община Алфатар ще изгражда соларно улично осветление

Община Алфатар е подписала договор за изграждане на соларно улично осветление, съобщиха от общината. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.Предвижда се подмяна на уличното осветление в гр. Алфатар с 341 автономни соларни светлинни модули.Заявената сума по проектното предложение е в размер на 1 170 743,46 лева. Одобрената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1

Read more

Инж. Тихомир Борачев: Изпращаме успешна година, дейностите по ВиК проекта са в ход, всичко е под контрол

„Бенефициент по този проект и силистренското дружество „ВиК- ООД, където общината е собственик на имотите върху които се извършва интервенцията в рамките на дейностите по проекта, като е важно да се отбележи, че този проект обхваща освен Силистра и община Тутракан в рамките на ОП „Околна среда- 2014-2020 година“. Финансовата стойност е 79 милиона лева, от които 50 милиона са

Read more

Започва изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в Силистренско и Тутракан

На 1 декември от 10:00 ч. в зала „Дунав“ на комплекс „Дръстър“ в градСилистра ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с реализациятана ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0005 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиКИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. СИЛИСТРА“.Той е по административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмезднафинансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Бенефициентпо проекта е „Водоснабдяване и

Read more

„Мемориален комплекс Тутраканска епопея“ край Тутракан ще бъде изграден по проект за над 4 954 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е близо 4 210 425 лв.Финансиране от Банка ДСК и Регионален фонд за градско развитие (РФГР)- 452 400 лв.Собственото участие на Община Тутракан е от 291 800 лв.   Банка ДСК, дъщерното й дружество Регионален фонд за градско развитие и Община Тутракан сключиха договор за финансиране в размер на 452 400 лв. Заемните средства ще послужат за изграждане на „Мемориален комплекс

Read more

Приключи проектът за саниране на Общинска администрация- Силистра

Приключиха основните дейности по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-1.031-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP0001-1.031 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020”, част от

Read more

Ново оборудване за силистренска гимназия

Най-голямата професионална гимназия в  област Силистра – ПГСУАУ „Атанас Буров“ се сдоби с ново оборудване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Министерството на образованието и науката. ПГСУАУ „Атанас Буров“ е първата гимназия в

Read more

„Стая за щастие, психично здраве и релакс“ в Силистра

„Стая за щастие, психично здраве и релакс“ на Ученически съвет при ООС „Младост“- гр.Силистра с ръководител Цветелина Василева е проект от конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН/ОСНВ/ ПИЦ /. Целите на проекта са : създаване на доброволчески клуб „Млад психолог“ и „Стая за щастие, психично здраве и релакс“ за превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение

Read more
« Older Entries