Tag Archives: басейн

Закритият минерален басейн в болница Тузлата край Балчик ще бъде възстановен

Автор: Албена Иванова – кореспондент на Радио Варна в Балчиклинк към оригиналната статия Спе­циа­ли­зи­ра­на­та бол­ни­ца за ре­ха­би­ли­та­ция „Туз­ла­та“ край Бал­чик ще зат­во­ри за крат­ко по праз­ни­ци­те – от 20 де­кем­ври 2019 до 6 януа­ри 2020. В мо­мен­та те­кат ре­мон­тни дей­нос­ти за въз­ста­но­вя­ва­не на съ­щес­тву­ва­щия вът­ре­шен ба­сейн, кой­то от до­го­ди­на ще пос­ре­ща па­циен­ти, съоб­щи уп­ра­ви­те­лят д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва. Тем­пе­ра­ту­рата на водата в

Read more