Заради демографската криза преобразуват поредна детска градина в община Силистра

В четвъртък, Общински съвет Силистра, ще гласува преобразуване на Детска градина „Здравец“, с. Калипетрово чрез вливане в Детска градина „Роза“, гр. Силистра, считано от 01.04.2023 г.

ДГ „Здравец“, с. Калипетрово е една от 10-те детски градини в община Силистра, като до
2020 г. обединяваше две групи в с. Калипетрово и с. Бабук. В резултат на демографски и
миграционни процеси броят на децата, посещаващи групата в с. Бабук продължи да намалява.
През 2020 г. със заповед на директора на детската градина групата бе разформирована и децата
пренасочени към ДГ „Здравец“, с. Калипетрово.
По данни от НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование) към 01.01.2023 г. от 27 записани деца, 2 са на
почасова организация, 1 в Център за специална образователна подкрепа, което определя за
финансиране 24 деца.
По години на раждане са разпределени, както следва:
2016 г. – 7 – годишни – 11
2017 г. – 6 – годишни – 10
2018 г. – 5 – годишни – 1
2019 г. – 4 – годишни – 4
2020 г. – 3 – годишни – 1
11 деца ще постъпят в първи клас, възможно е и от 6-годишните, което означава, че за учебната
2023/2024 година в детската градина ще се сформира група с около 16 деца.
В резултат на трайно намаляващия брой на децата в детската градина, поетапното
увеличение на работните заплати в образователната система, както и на размера на
допълнителните трудови възнаграждения, включени в Колективен трудов договор за системата
на предучилищното и училищното образование, финансовото състояние на детската градина се
влошава прогресивно.
След анализиране на обстоятелствата възниква необходимостта от оптимизиране
структурата на общинската система за предучилищно образование относно ДГ „Здравец“, с.
Калипетрово. От финансова гледна точка самостоятелното съществуване на детската градина е
нецелесъобразно. От друга страна тя разполага с добра база, пригодена за обучение на деца,
поради което следва да бъде запазена и използвана по предназначение.
Като най-оптимален вариант общинска администрация предлага ДГ „Здравец“, с.
Калипетрово да се преобразува чрез вливане в ДГ „Роза“, гр. Силистра със следните мотиви:

 1. Намаляващ брой деца записани в ДГ „Здравец“, с. Калипетрово. За период от 5 години
  тяхното намаление е от 41 през учебната 2017/2018 година до 27 през учебната 2022/2023 година.
 2. Ниска средна месечна посещаемост:
  Учебна година Средна месечна посещаемост
  2018/2019 9
  2019/2020 9
  2020/2021 9
  2021/2022 9
  2022/2023 /към м.Декември 2022 г./ 12
 3. Ниска финансова обезпеченост на дейностите в институцията.
  В ДГ „Здравец“, с. Калипетрово е осигурена заетост на 2 педагогически и 6 непедагогически
  специалисти. След осъществяване на процедурата техните трудови договорености ще бъдат
  уредени при условията на чл.123, ал.1, т.2, ал.2, ал.4, т.1 и чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.
  Съхранението на задължителната документация ще се осъществява в сградите на ДГ „Роза“, с
  адреси: гр. Силистра, ул. „Петър Вичев“ №25 и с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово“ №65
  съобразно нормативната уредба.
  Движимото и недвижимото имущество ще се предоставят на ДГ „Роза“, гр. Силистра при
  условията на чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  С преобразуването на ДГ „Здравец“, с. Калипетрово чрез вливане в ДГ „Роза“, гр. Силистра и
  запазване на групата в настоящата сграда в с. Калипетрово ще се постигне:
 4. Повишаване ефективността на публичните разходи, финансова стабилност и устойчивост в
  общинската система за предучилищно образование;
 5. Осъществяване на по-добър финансов контрол, по-добро управление в условията на
  делегиран бюджет с по-голям брой деца.
 6. Повишаване качеството при осигуряване на услугата в населеното място;
 7. Възможност при наличния капацитет и добър мениджмънт да се привлекат по-голям брой
  деца от с. Калипетрово и с. Бабук в групата.
  Във връзка с изложените мотиви и очаквания, поради трайна тенденция на намаляване броя на
  децата, посещаващи ДГ „Здравец“ в с. Калипетрово, водеща до затруднения при прилагане на
  системата на делегиран бюджет, с цел повишаване ефективността на публичните разходи за
  образование в община Силистра предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следното
  Р Е Ш Е Н И Е:
 8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
  местната администрация, чл.310, ал.5, чл.311, ал.1, чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
  предучилищното и училищното образование дава съгласие да се преобразува чрез
  вливане на Детска градина „Здравец“, с. Калипетрово в Детска градина „Роза“, гр.
  Силистра, считано от 01.04.2023 г.
 9. На основание чл.321, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за предучилищното и училищното
  образование организацията на предучилищното образование за децата от преобразуваната
  детска градина е целодневна и се провежда в сградата с адрес с. Калипетрово, ул.“Ново
  Петрово“ № 65.
 10. Трудово-правните отношения с персонала на преобразуваната ДГ „Здравец“, с.
  Калипетрово да бъдат уредени, както следва:
  3.1. За служителите, чиито дейности се запазват – при условията на чл.123, ал.1, т.2, ал.2,
  ал.4, т.1 от Кодекса на труда.
  3.2. За служителите, чиито дейности се закриват – при условията на чл.328, ал.1, т.2 от
  Кодекса на труда.
 11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
  администрация, чл.321, ал.1, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование
  определя ДГ „Роза“, гр. Силистра за правоприемник на движимото и недвижимото
  имущество на ДГ „Здравец“, с. Калипетрово при условията на чл.305 от Закона за
  предучилищното и училищното образование.
 12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
  администрация доходите от годишната наемна цена по сключени договори за наем на
  земеделски земи на закритото ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Бабук, разпределени за
  ДГ „Здравец“, с. Калипетрово с Решение № 382 на Общински съвет – Силистра, взето на
  заседание с Протокол №18 от 22.12.2016 г. да се предоставят на ДГ „Роза“ за подобряване
  и поддържане на материално-техническата база, както и за издръжка по §10-16 на групата
  в с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово“ № 65.
 13. Задължителната документация на ДГ „Здравец“, с. Калипетрово да се съхранява в сградите
  на ДГ „Роза“, с адреси: гр. Силистра, ул. „Петър Вичев“ № 25 и с. Калипетрово, ул. „Ново
  Петрово“ № 65 съобразно нормативната уредба.
 14. Кметът на община Силистра да извърши всички последващи правни и фактически
  действия по настоящото решение.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.