„Събирач на велосипеди“ и други интересни идеи в бурно заседание на ОбС – Силистра

Автор: Димитър Пецов

Оттеглени докладни, внесени допълнителни и спорове за отхвърлени съпроводиха днешното редовно заседание на Общински съвет – Силистра. Първоначалния дневен ред претърпя промени чрез внасяне на предложения за допълнителни докладни за гласуване, идващи от общинска администрация. По принцип такива се внасят, ако отговарят на критерия за спешност и неотложност, установен чрез правилника на общинския съвет. Такава се оказа докладната за промяна в правилника във Фонд „Здраве“, за да се подпомогне материалното положение на млади специалисти в силистренската болница.
Друга допълнителна докладна предлагаше промяна на щата и числеността на Общинското предприятие „Общински пазари и и паркинги“. Предложението идва от директора на общинското предприятие Десислава Денчева. Тя предлага създаването на нова длъжност „събирач на велосипеди“. Става дума за обезпечаване на специален човек, който да прибира изоставени от недобросъвестни граждани на нерегламентирани места из града използвани велосипеди. Те ще се предоставят от строящите се в момента велостоянки – големите железни съоръжения по пътя на велоалеите. В хода на обсъжданията стана ясно от отговори на зам.кмета Тихомир Борачев, че велостоянките ще предлагат обикновени-механични и електрически велосипеди, които ще се ползват чрез специални карти(подобно на кредитни). Ползването през първите 5 години след завършване на проекта безплатно. А алеи ще бъдат почиствани като тротоарите – с ръчен ротор, стана ясно от разясненията на зам. кмета.

Дискусии предизвикаха и внесените за пореден път две докладни за сключване на предварителен договор за придобиване на общински пътища – публична общинска собственост в с. Калипетрово от фирма „Дръстър инженеринг“ и Кооперация „Златно зърно“. Фирмата „Дръстър инженеринг“ е известна с това, че печели всички обществени поръчки за строителство Силистра и че е собственост на съпруга на зам.кмета по „Хуманитарни дейности“. Съветниците отхвърлиха възможността за придобиване на тези общинските имоти по двете докладни и този път, като някои от тях(Мирослава Червенкова – ГЕРБ) обвиниха общинска администрация, че не ги представя по правилния начин.
Една от внесените допълнително докладни засягаше приемането на програма за обновяване на детските площадки в града. Това става по предписание на Окръжна прокуратура – Силистра за привеждане на площадките и съоръженията за децата в безопасно състояние, отговарящо на нормативните изисквания.

Друга допълнителна докладна, предизвикала дискусии, но която беше отложена от съветниците, засягаше дейността на Областния информационен център. Беше предложено от общинска администрация да се гласува финансиране от 250 хил. лв. , които отиват основно за издръжка на персонала, който е представен от три щатни длъжности – заплатите са от 1000 до 1600 лв. Парите за центъра са държавни, но формалния работодател е кметът на общината. Опасенията бяха, че може да не бъде осигурено финансиране от държавата, което застрашава общината.Трябва да се отбележи, че Областният информационен център, който по принцип служи за информиране за европейските проекти, служи и за назначаване на работа на хора, които са близки до хора във властта. Последният конкурс беше спечелен от съпругата на главния архитект на общината и снаха на общинския съветник Ганчо Неделчев Красимира Неделчева, която беше назначена на мястото на сегашния зам.кмет „Хуманитарни дейности“ Мария Недялкова, съпруга на Димитър Недялков – собственик на най-много печелещата обществени поръчки фирма „Дръстър инженеринг“.

Бяха приети инвестициите на ВиК – Силистра, които предприятието е длъжно да прави всяка година в обновяване на водопроводната инфраструктура в Силистра. Паралелно с това сега тече ремонт и цялостна подмяна на водопроводната система на Силистра, Айдемир и Калипетрово, част от проект за 70 млн.лв.

От общинска администрация обаче оттеглиха редовна докладна за промяна на предназначението на някои маломерни язовири в с.Поп Кралево и с. Сърпово. Предложението беше тяхното предназначение да бъде променено от язовири на рибарници, а в дискусиите на комисиите се стигна до промяна на наименованието във водни обекти. Мотивите на администрацията бяха, че тези съоръжения реално не са язовири и могат да бъдат ползвани за нещо друго – пасища. Съществува обаче възможност впоследствие да се предложи трансформацията на собствеността от публична в частна общинска собственост на загубилите предназначение на язовири места и да бъдат придобити от някого.

Беше продължена и дейността на социалната услуга Обществена трапезария“ към Домашен социален патронаж, както и дейността “кариерно ориентиране към НАО“Галилео Галилей“.