Започва изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в Силистренско и Тутракан

На 1 декември от 10:00 ч. в зала „Дунав“ на комплекс „Дръстър“ в град
Силистра ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с реализацията
на ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0005 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. СИЛИСТРА“.
Той е по административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна
финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Бенефициент
по проекта е „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра.
Общата стойност на проекта е в размер на 79 364 379,48 лева, в т. число: от
Кохезионен фонд – 50 526 229,12 лева, Национално съфинансиране – 8 916 393,33 лева,
Собствен принос – 6 714 998,50 лева, Недопустими разходи (ДДС) – 13 206 758,53 лева.
Срок за изпълнение: 54 месеца, считано от дата на влизане в сила на Административен
договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).
Цели на проекта: опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в
обособена територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра чрез
увеличаване на покритието на съществуващите услуги за събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчните води и подобряване на качеството, ефективността и
ефикасността на съществуващите услуги за водоснабдяване и събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води в ОТ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр.
Силистра; постигане на съответствие с изискванията на Директиви 91/271/ЕИО,
98/83/ЕО, 98/83/ЕО, съответно отнасящи се до пречистване на градските отпадъчни
води и до качеството на водите, предназначени за консумация от хората във всички
агломерации с над 10 000 Е.Ж. (агломерациите Силистра и Тутракан) в обособена
територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра;
ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и
постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива
98/83/ЕО за двете агломерации Силистра и Тутракан, които са с над 10 000 жители.
Инвестиционни намерения: За решаване на проблемите по компонент
„водоснабдяване“ инвестициите са насочени в реконструкция на довеждащите
водопроводи с обща дължина от 17,381 км, към Силистра (8,044 км) и Тутракан (9,337
км), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни
водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 км или както следва: за агломерация
Силистра (общо 34,896 км) – гр. Силистра (8,397 км), с. Калипетрово (16,186 км) и с.
Айдемир (10,313 км) и за агломерация Тутракан (общо 2,824 км) – гр. Тутракан (2,824
км), подмяна общо на 2 043 бр. СВО.
По компонент „събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в
доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на

съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и
реконструирана 45 км канализационна мрежа с 2171 СКО (сградно канализационно
отклонение). Ще бъде изградена една нова канална помпена станция (КПС) и ще се
реконструира съществуваща КПС Айдемир. За повишаване на ефективността на
управлението на В и К системите е предвидено проектиране и изграждане на
интегрирана географска информационна система.
Очаквани резултати: В резултат от предвидените инвестиции 45 531 жители
ще се възползват от 37,720 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 17,381 км
реконструирани и подменени главни водопроводи след изпълнението на проекта. По
компонент канализация ще бъдат изградени 41,5 км разделна и битова канализационна
мрежа и ще бъде рехабилитирана 3,5 км от съществуващата мрежа. В резултат от
инвестицията 10 630 Е.Ж. ще бъдат присъединени към канализационната мрежа и
процентът на отпадъчни води от агломерацията, отвеждани за пречистване към
Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) Силистра ще бъде в
пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Допълнителен брой
жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води общо за агломерация
Силистра се разпределя между гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово.
За повече информация: http://www.proekt.vik-silistra.com