Приключват поддържащите мероприятия  в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“

Приключиха дейностите по изграждане на дървена ограда около сегашната колония на къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“. Оградата цели опазване на мътилата и люпилата на защитените птици от набезите на диви свине и хищни бозайници. Заедно с това до края на годината ще се поставят нови платформи за гнездене на защитените птици.

Тези дейности се реализират в рамките на изпълнявания от  РИОСВ-Русе проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Дървената ограда е с дължина около 242 метра, изградена е около наличните известни гнездови колонии, като височината й е 2 метра. Тя е разположена между тръстиковия масив и гнездовата колония с цел предпазване на гнездата от достъп на хищниците. Съоръжението не огражда колонията изцяло, а само от страната на тръстиковия масив, откъдето обикновено хищниците достигат гнездата. Оградата е на разстояние както от платформите, така и от наземните площи, които обикновено се използват за гнездене.

В рамките на проекта за тази година се предвижда изграждането на три понтона, върху  един от които ще бъде монтирана дървена платформа тип шейна. През 2023 година се предвижда поставянето на два понтона, върху всеки от които ще бъде монтирана по една дървена платформа тип шейна.

Използването на понтонни и комбинирани платформи дава  възможности за монтаж и демонтаж при необходимост, както и за преместването им. Предвижда се на ново място в тръстиковия масив да бъде извършено окосяване на тръстика и осигуряване на площи за гнездене. Мястото е определено в резултат на проучване на гнездовите навици на вида, местоположение на съществували в миналото гнездилища, анализ на факторите, определящи избора на места за гнездене от птиците.

Фирмата изпълнител на дейностите се ангажира с гаранционна поддръжка на съоръженията – оградата и платформите.

Една от заплахите върху гнездовия процес на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна“ е унищожаването на люпилата от диви свине и хищни бозайници. Заплахата е сериозна, тъй като води до смущения в гнездовия процес – птиците загнездват повторно, но малките се излюпват по-късно и има опасност да посрещнат неблагоприятните метеорологични условия на есента недостатъчно укрепнали и подготвени за самостоятелен живот. Такива нападения върху гнездовата колония са наблюдавани често, с периодичност от няколко години. Последно през април 2021 г. е наблюдавано унищожаване на мътилото на наземно гнездящите двойки в колонията от три индивида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides). Заплахата е идентифицирана, както в Плана за действие за опазване на къдроглавия пеликан в България 2013-2022 г., така и в актуализирания План за управление на ПР „Сребърна“.