Дейност на Пожарната служба в област Силистра за периода януари-септември 2021 г.

През периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021 г. служителите от РДПБЗН са
обслужили общо 419 произшествия, срещу 623 за същия период на 2020
година.
Ликвидирани са 82 пожара с материални загуби, които са с 24 бр. по-
малко в сравнение с 2020 г. В 190 случая е извършена гасителна дейност на
пожари в сухи треви отпадъци и др., без да са нанесени материални щети, като
тези пожари са със 183 по-малко в сравнение с 2020 г. През периода са
извършени 27 аварийно-спасителни дейности /АСД/ и в 104 случая е оказана
техническа помощ.
Излизанията на лъжливи повиквания са 15, с 8 по-малко от 2020 г.
През отчетния период при пожари няма загинали граждани, през 2020 г.
е загинал един. Пострадали през 2021 г. – 4 граждани.
Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно
стопанство – 50 бр., следват пожарите в транспорта – 11 бр., селското
стопанство – 5 бр., и др.
Разпределението на пожарите по причини на възникване е следното: най-
много са пожарите предизвикани от късо съединение – 29 бр., небрежност при
боравене с открит огън – 16 бр., от техническа неизправност – 10 бр.,
неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 6 бр., от
строителна неизправност 2 бр. и детска игра с огън – 1 бр.
Дейностите по превенцията на пожари и бедствия се осъществяват от
служителите в сектор „Превантивна и контролна дейност” (ПКД), които през
първите осем месеца на годината извършиха значителна по обем работа за
опазване на обектите в населените места, фирмите, селското стопанство,
обществените сгради и други .
Извършени са 17 комплексни проверки на обекти от решаващо значение
за икономиката на областта, обекти за масово пребиваване на хора, хотели и

2
общежития, здравни и социални заведения, училища, детски ясли, детски
градини и др.
Предписаните мероприятия в резултат от проверките в обектите са
предимно свързани с решаването на успешната евакуация на хора, изпълнение
на мероприятия от строително-технически характер, оборудване с уреди за
първоначално гасене и др.
В съответствие с утвърдените графици за контрол на предписаните
мероприятия и решаване на възникналите текущи проблеми през периода са
извършени 126 контролни и 740 тематични проверки.
Връчени са 17 протокола от комплексни проверки, 29 разпореждания с
мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски, засягащи пожарната
безопасност на обектите.
Връчени са 27 акта за установени административни нарушения по ЗМВР,
приложени.
С извършените организационни, превантивни и контролни мероприятия
тази година органите на ДПК и ПД допринесоха за опазването от пожари на 582
500 дка засети с есенници площи в област Силистра. По време на жътвената
кампания бе упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност
земеделска техника – провери се 886 бр. земеделска техника (зърнокомбайни,
трактори, камиони, сламопреси и др).
Със започването на жътвата бе осъществен ежедневен контрол по
изпълнение на изискванията на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за прилагане на
нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските
земи. При проверките се санкционираха допуснатите нарушения или пропуски,
свързани основно с непълно окомплектоване на техниката участваща в
жътвената кампания, неразпарцелиране на големите житни масиви за
ежедневна работа, заораване на по-тесни ивици покрай житните блокове и най-
вече допускане на пожари в стърнища.
В резултат от извършените проверки, са съставени 9 акта за установяване
на административни нарушения съгласно Наредба 8121з-968/10.12.2014 г.По
време на жътвата тази година не са допуснати пожари в житни блокове.
Упражнен е държавен противопожарен контрол и в процеса на
проектирането и строителството. Извършени са проверки на 42 обекта в процес
на строителство, издадени са 49 становища по ЗУТ за съответствието им с
противопожарните правила и норми. Органите на ДПК са участвали в 29
приемателни комисии.
От началото на годината служителите от група „Превантивен контрол и
превантивна дейност” (ПК и ПД) са извършили общо 94 бр. проверки на обекти
подлежащи на проверки за превантивен контрол, като са съставени 88 бр.
констативни протокола и 5 бр. констативни акта с връчени 10 предписания с
конкретен срок за изпълнение. Служители от групата са участвали и в състава
на междуведомствени комисии при проверките на 52 бр. обекти.
Оказана е методическа и експертна помощ на 5 обекта, включително и
териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на разработване
на плановете за защита при бедствия и провеждане на тренировки и учения.