Сделка на вътрешни хора – на кого и как се продава „новата баня“ в Силистра

Автор : Димитър Пецов


Тези дни стана ясно от публикувания дневен ред, че на общинския съвет се предлага да одобри разпореждане с общински имот. Става дума за сградата, носеща името „Бизнес-инкубатор“, но която силистренци познават като „Новата баня“. Докладната-проект за решение носи името „Прекратяване на съсобственост между община Силистра и физическо лице“. Тя е внесена от кмета и предлага продажбата на частта, която общината притежава в сградата, въпреки че тя носи приходи от 10 хил.лв.годишно. Но на кого и как? Начинът, по който е съставено докладната създава впечатление, че продажбата става по инициатива на общината, защото сградата имала нужда от ремонт, а общината нямала бюджет за това.

Сградата е в съсобственост с фирмата „ДМС“ ЕООД на ресторантьора Милен Делийски. Но заседанието на Комисията за общинска собственост, която е компетентна да разгледа предложението, стана ясно от обсъжданията, че всъщност Милен Делийски имал инвестиционни намерения и искал да ги осъществи. Докладната обаче така е написана, че създава впечатлението, че всичко става по инициатива на кмета на общината, защото от общината изведнъж осъзнали, че не могат да поддържат сградата. Формално заявление от Милен Делийски нямало отправено към общината за прекратяване на съсобствеността, но имало инвестиционно намерение, изразено в инвестиционен проект, възложен от кмета(!?!)

Правят обаче впечатление сериозните пропуски и несъответствия на докладната с други подобни докладни, третиращи подобни казуси. Заглавието е „Прекратяване на съсобственост на общината с физическо лице чрез продажба“. При това условие диспозитивът- решението, което ще вземат общинските съветници, би трябвало да гласи „ПРЕКРАТЯВА СЪСОБСТВЕНОСТ С ЛИЦЕТО…“.
Такова нещо обаче няма записано. Вместо това се постановява продажба на търг, който е с тайно наддаване. Затова едно от предложенията, което дойде от общинския съветник Стоил Стойчев – CBA, но не беше прието, беше търгът да е явен. Оказа се, че Стоил Стойчев е бил предишния собственик, който е продал на Милен Делийски въпросните части от новата баня, които го правят съсобственик, а разглеждането на докладната явно е бил поводът той да посети заседание на комисиите, тъй като рядко се забелязва на такива.

Но другият въпрос е дали само Милен Делийски има някакви инвестиционни намерения или и свързани с него лица. Милен Делийски има близка връзка с областния координатор на ГЕРБ Тодор Тодоров, който, оказа се, го подпомага в някои негови дейности – и е логично да се предполага някаква обща дейност. Тодор Тодоров спонсорира боксовия клуб, който ползва едно помещение в сградата. Но той не е единствения, който има връзка с него. Формално е Милен Делийски, който иска да печели от приватизирането на банята, но по последна информация, с която разполагаме, следите сочат и към бивш областен управител, с който Делийски бил в тясно сътрудничество, също и към настоящ служител на високо ниво в общинска администрация, както и бивш общински съветник. Тези трима имали интерес към използване на помещенията. Така че нищо чудно в един момент сградата на Новата баня да се окаже приватизирана от общински служители чрез Милен Делийски и да печелят заедно с него. (Логично е да се запитаме къде е Кметът в тази схема, тъй като формално той инициира нещата по този нестандартен начин).

Тези версии може да се потвърдят впоследствие, ако бъде одобрено решението за продажбата и когато се разбере кой фактически ползва и печели от обектите. Но по информация, с която разполагаме от вътрешни източници, обектите, които се предлагат за продажба от сградата на Новата баня, са ипотекирани от общината – нещо, което не е дадено в докладната и не беше съобщено на общинските съветници. И едно от тези три заинтересовани вътрешни лица, вече е проявило интерес пред съответната служба, как тези ипотеки могат да бъдат вдигнати. Тоест основателно може да се предположи, че има предварителен план за придобиване на помещенията от конкретни лица.

При всички случаи обаче в предлаганото решение прозира, че не се защитава обществения интерес. В мотивите за продажбата са изложени общи и декларативни съждения, че общината не можела да поддържа сградата, но без да се дават конкретни стойности колко пари трябва за ремонт и поддръжка. Общинският съветник Георги Гайдаров постави въпроса как при печалба от наем 10 хил.за толкова години общината не е отделила пари за ремонт, а Златко Куртев предложи отлагане разглеждането на докладната до изясняването колко пари ще трябват за ремонта. Основният проблем бил с покрива, от който имало теч, разясниха служителите от общинска администрация. В този смисъл беше дадена примерна сума от 15 хил.лв. от Стоил Стойчев, който направил ремонт на съседната подобна сграда- магазина на CBA.

Предстои гласуване на заседание.