Как кметът на Силистра внезапно прозря ползите от конкуренцията

автор: Димитър Пецов

Агенцията за държавна финансова инспекция, подаден от Фондация „Антикорупционен фонд“ Община – Силистра най-сетне е въвела конкурентна процедура за избор на застраховател на общинското имущество, а застраховките на автомобилите й са поевтинели с 10 хил. лв.

Всяка година Силистра възлага чрез обществени поръчки застраховането на автомобилите си и имотите си публична и частна общинска собственост. Оказа се, че от години кметът на общината Юлиян Найденов е сключвал задължителните застраховки само с един застраховател – „Асет иншуранс“ на Младен Михалев – Маджо. За тази цел са използвани редица хватки и процедури, позволяващи заобикаляне на конкуренцията. Става дума за чл.79 ал.1 т.4 от Закона за обществените поръчки, който е изключение от нормалния ред, предвиден в закона. Особено показателно беше случилото си през миналата година. Тогава като мотив за възлагането на застраховането на „Асет иншуранс“ стана на основание на чл.79 ал.1 т.4 от Закона за обществените поръчки, но и с мотивите, че страната се намира в пандемична обстановка заради COVID-19 и че същата фирма е застраховала общината по същия начин r предната година.

Всичко за мотивите от миналата година – тук.

След публикациите по тази тема във Фейсбук групата „Граждански контрол Силистра“ и предприети действия по този повод от страна на „Антикорупционния фонд“, тази година общината е променила процедурата и е обявила търг по Закона за обществените поръчки за „събиране на оферти чрез обява“. Това е дало възможност за участие на повече застрахователи и конкуренция при реализацията на обществените поръчки.

Така освен „Асет иншуранс“ на Маджо, с оферти в търга са участвали още три фирми, показват публикуваните през април т.г. документи по поръчката в централния регистър на Агенцията по обществените поръчки. Това са „Булстрад Виена иншуранс“, ДЗИ „Общо застраховане“ и „Дженерали застраховане“.

Ефектът от конкуренцията

– 10 хил. лв. по-евтина застраховка за общинските автомобили.

Документите показват, че прогнозната цена за застраховка на автомобилите – тоест първоначалната сума, която общината е обявила, че е готова да даде за изпълнение на поръчката е 42, 140 лв. При тези условия от „Булстрад“ са предложили оферта за изпълнение от 42,091, 97, от „Асет иншуранс“ 31 531,78, а от ДЗИ 23 656,80, което е с 20% процента по-ниска цена от първите две. Именно на това основание ДЗИ е отстранено от участие, защото от общината не са приели за обоснована толкова ниска цена(ако пък бяха приели, решението можеше да бъде обжалвано от първите две) .

Така отново е била одобрена офертата на „Асет иншуранс“

В сравнение с миналата година, когато компанията беше избран като единствен участник в търг без конкуренция, при обявена от общината прогнозна цена за застраховките от 44 171 лв. от дружеството са предложили 41 670 лв., или с 2 500 по-малко . Тази година при обявен таван на цената от 42 140 лв., договорът е сключен пак с „Асет иншуранс“, но на 31 536 лв., което е с почти 11 хил. лв. по-малко от прогнозната, а спрямо цената от миналата година с 10 хил. лв.

Конкуренция има и при задължителните застраховки за имотите на общината. Обявената прогнозна цена в този случай е почти двойно завишена спрямо миналогодишната. Тогава тя е била 11 765 лв., а тази година 19 600 лв. И тук участниците са три дружества: „Дженерали – застраховане“ АД, които са предложили 17164,28 лв., ДЗИ – 17 767,03 лв. и „Асет иншуранс“ – 11 251, 51 лв. Последната цена пак се оказва с повече от 20% по-благоприятна от тази на останалите участници, а комисията на общината не приема обосновката на „Асет иншуранс“ за толкова ниската цена и отстранява дружеството от участие. При приложената методика на оценка между останалите двама участници първо място печели „Дженерали“ АД, което предлага с 2 400 лв. по-ниска цена от прогнозната. За сравнение – през миналата година поръчката беше възложена без конкуренция на „Асет иншуранс“ при прогнозна стойност от 11 764 и предложена цена от дружеството 11 532 – т.е. с 232 лв. по-малко от първоначално обявеното.

Конкурентното начало е възстановено

и при друга обществена поръчка с подобен предмет, която миналата година беше възложена без конкурс, пак директно на „Асет иншуранс“. Става дума за застраховките на служителите на Регионалното депо за битови отпадъци. Сумата е много по-малка, но конкуренцията тази година дава резултат в процентно изражение. При обявена прогнозна цена от 700 лв. и приложена същата процедура – „Събиране на оферти чрез обява“ – се състезават 3 дружества. Това са „Съгласие“, които предлагат цена от 359 лв., „Булстрад“ с цена 426, 38 лв. и ДЗИ, които печелят с цена 344,93 лв. – 50% по-ниска от прогнозната. За сравнение миналата година, при прогнозна цена от 980,39 лв. е сключен договор и поръчката е възложена директно на „Асет иншуранс“ за 978,91 лв.

Освен, че застрахова автомобилите на общината при Маджо,

кметът сключва и договори за зареждане с горива

на автомобилите пак с негови фирми. Дружествата „Бент ойл“ зарежда с горива общината, но сделката този път минава през борсата. Договорът обаче е на много по-висока стойност – 4 829 400 лв. без ДДС. и обхваща периода 1 януари 2018г. – 31 декември 2022г.

Документите по тази обществена поръчка можете да видите тук.

Доставките на горива обхващат зареждане на автомобилите на Община Силистра, Кметство Калипетрово, Детски ясли, общински предприятия и др. Поръчн е и газьол за отопление на детските градини, детските кухни, плувния басейн, училища и др. на територията на Община Силистра.

Процедурата по възлагане на поръчката е „без предварително обявление“ по чл. 79 ал.1 т.7 и пак е изключение от предвидените конкурентни процедури за възлагане на поръчки. В мотивите си за тгова кметът на Силистра е посочил, че става дума за борсова стока, че Законът за стоковите борси и тържища(ЗСБТ) следва да осигури конкурентност и постигане на целите и принципите на Закона за обществените поръчки – осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режима на борсовата търговия.

Справка в Търговския регистър показва, че доставчикът на горива за Община Силистра „Бент оил“ притежава 28% от акции в застрахователното дружество „Асет иншуранс“.

Повече за тази свързаност – тук.