Вижте реда за изхвърляне на строителни отпадъци в община Силистра

Във връзка със случаите на изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани за тази дейност места, Община Силистра уведомява, че лицата при чиято дейност се образуват този вид отпадъци следва да спазват посочения по-долу ред при управлението им съгласно Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра:1. Организирането на дейностите по третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, и излишните земни маси) и от премахването на строежите се извършват от Възложителя на строежа, или от собственика на строителните отпадъци, или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35 от Зaкона за управление на отпадъците (ЗУО), въз основа на писмен договор.2. За обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти(в т.ч и текущи ремонт на жилища), от които общото количества на строителните отпадъци и излишните земни маси надвишава 1 куб. м дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси образувани от строителни и ремонтни работи следва да се извършват след издаване на разрешение от кмета на общината. За издаването му следва да бъде подадено заявление по образец с приложени към него копие от договори с лица притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци.3. При текущ ремонт (в т.ч и текущи ремонт на жилища), или друг вид обекти, за които не се издава строително разрешение и при които общото количество строителните отпадъци и излишните земни маси не надвишава 1 куб.м за целия ремонт. лица подават по образец заявление за издаване на разрешение, въз основа на което кметът на общината издава разрешение за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси. В разрешението се посочва мястото на обезвреждане, маршрута за движение на МПС превозващи отпадъците, цената на тон която следва да се заплати за извозен и третиран отпадък и други изисквания касаещи събирането, извозването и третирането на отпадъците. След приключване на ремонтната дейност и отчитане посредством техническо средство на количеството СО и излишни земни маси лицата на чието име е издадено разрешителното заплащат цена на тон за извършване на дейностите свързани със събирането, оползотворяването и обезвреждането на лицата по чл.93, ал.1. Копие от разплащателните документи се представят в 5 дневен срок пред общинска администрация. Цената, която се заплаща за извозване на строителните отпадъци и излишните земни маси е на база действащите цени в общинската фирма за сметосъбиране „Синева“ ЕООД, а за депониране 100 лв. / тон, за 2021 г. (съгл. одобрените цени за дейността на Об. П „Регионално депо за битови отпадъци“ посочени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра).Останалите изискванията при управление на строителните отпадъци са описани в глава V на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра.С цел ограничаване на замърсяванията със строителни отпадъци на нерегламентирани за тази дейност места, Община Силистра, ще потърси съдействието на всички държавни органи на местно ниво (МВР, ДАИ) за установяване на лицата нарушаващи нормативните изисквания и ще се налагат санкции на нарушителите. За изхвърляне на отпадъци ( в т.ч и на строителни отпадъци) на неразрешени места се налага глоба в размер от 300 – 1000 лв.