Резерватът „Сребърна“ е залесен с нови над 46 000 броя фиданки

В  границите на поддържан резерват „Сребърна“ са посадени 46 243 дръвчета, на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия. Тe са част от дейностите на приключилия проект на РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, изпълнен в рамките на 32 месеца.

В хода на реализацията на първоначално предвидените 7 дейности – изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за обществени поръчки, обследване на площите, лесовъдски дейности, закупуване на софтуер и специализирана техника и информация и комуникация по проекта, отпадна дейността по ограничаване на достъпа хора и коли до създадените залесени площи чрез поставяне на защитни съоръжения – габиони. Това се наложи, тъй като в този район се предвижда изграждането на захранващ канал по нов проект, изпълняван в момента от екоинспекцията. С отпадането на тази дейност е коригирана и стойността на проекта – 706 456,92 лв., от които 600 488,38 лв. са от Европейския фонд за развитие, 105 968,54 лв. представляват съфинансиране от държавния бюджет. 

Проектът за подобряване структурата и функциите на характерните приоритетни горски местообитания, е своебразно продължение на този, реализиран през 2013 г. на територията на резервата.  

С настоящия проект са приложени методи за пречупване и опръстеняване в горските територии на чужди (инвазивни) видове растения от вида гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа, включително и в тези, създадените чрез проекта от 2013 г. насаждения от местни дървесни видове, формиращи целевите местообитания. В период от 3-4 години третираните инвазивни видове ще отстъпят мястото си на местните новозасадени фиданки от видовете бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др.

Наред с лесовъдските мероприятия е закупена специализирана техника и софтуер, които са в помощ на управлението и поддържането на екосистемите в резервата. Предвидено е поддържащите  дейности  на младата гора да продължат още 2 години след приключването на проекта.

Информация на РИОСВ-Русе