Проучват защитени видове в Тутракан

Проект за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 ще реализира община Тутракан.

С над 320 000 лв. ще бъде направено проучване и картиране на присъствието и разпространението на южния гребенест тритон, червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка, както и създаване и последващо управление на места за яйцеснасяне и места за зимуване на обикновена блатна костенурка.

Изпълнението на проекта ще се осъществява във всички защитени зони от мрежата Натура 2000 на територията на общините Тутракан и Сливо поле.

Източник: Радио Шумен