През 2020 г. в област Силистра са регистрирани 803 родени деца

През 2020 г. в област Силистра са регистрирани 803 родени деца, като от тях 796 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 100 деца, или с 11.2%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2020 г. е 7.4‰, а през предходните 2019 и 2018 г. той е бил съответно 8.2 и 7.5‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (11.5‰) и Дулово (9.0‰), а с най-нисък – Силистра (6.1‰) и Тутракан (6.6‰).

Броят на живородените момчета (425) е с 54 повече от този на живородените момичета (371), или на 1 000 живородени момчета в област Силистра се падат 873 живородени момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 308 и 488 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 6.5‰, а в селата – 8.1‰. През 2019 г. тези коефициенти са били съответно 7.3 и 9.0‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводство на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2019 г. е 20 022, като спрямо предходната година той намалява с 228 жени.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. От всички раждания 73.5% се осъществяват от жените на възраст от 20 до 34 години.

През 2020 г. броят на живородените деца, родени от майки под 18 години, е 56, а тези родени от жени на възраст над 40 години – 26.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.58 и намалява спрямо 2019 г. (1.76 деца).

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 25.1 години през 2019 г. на 25.4 години през 2020 година.

От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 29.4% през 1995 г. на 49.8% през 2001 г. и на 53.0% през 2019 година. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 403, или 50.6% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете (49.0%) и селата (51.6%) е почти еднакъв.

Източник: НСИ-Силистра