МБАЛ-Силистра обявява конкурс за лекари-специализанти

Ръководството на “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра “ – АД, на основание чл. 17, ал.3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.17, ал.2 от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

ОБЯВЯВА   конкурс за следните длъжности:

І. СПЕЦИАЛИЗАНТ по следните специалности:

От длъжностите на лечебното заведение

 1. Клинична лаборатория                             – 1 бр.
 2. Педиатрия                                                        – 1 бр.
 3. Нефрология                                                     – 1 бр.
 4. Трансфузионна хематология                    – 1 бр.
 5. Акушерство и гинекология                        – 1 бр.
 6. Ортопедия и травматология                     – 1 бр.
 7. Анестезиология и интензивно лечение   – 1 бр.
 8. Хирургия                                                              – 1 бр.

           Място финансирано от държавата

 1. Неонатология              – 1 бр.                      

Кандидатите трябва да бъдат лекари.

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
 2. Събеседване на тема: Основна характеристика на горепосочена медицинска специалност, съгласно Медицински стандарт.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Автобиография;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Удостоверение за труд стаж, ако имат такъв;
 • Свидетелство за съдимост;

С класираните на І-во място да се сключи срочен трудов договор на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а именно по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредбата.

Документите ще се приемат в отдел „Човешки ресурси“ в срок от 30 дни след датата на публикуване на обявата.