Приключи проектът за саниране на Общинска администрация- Силистра

Приключиха основните дейности по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-1.031-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP0001-1.031 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”.

Общата стойност на проекта е 1 547 494,55 лв., съфинансиране от ЕФРР – 1 315 370.36 лв. И национално съфинансиране – 232 124.19 лв.

Главната цел на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност, опазване на околната среда посредством намаляване на енергопотреблението и свързаното с него емисии от парникови газове, създаване на достъпност чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

С изпълнението на заложените дейности се постигна:

Подобрена среда за работа, обновена и модернизирана сграда на общинска администрация – Силистра, внедрени мерки за енергийна ефективност и осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

С въведените мерки за енергийна ефективност на проекта се постигна намаляване на потреблението на енергия в сградата, което от своя страна води до редукция на емисиите на парникови газове и вредни вещества в атмосферата и ще спомогне за опазване на околната среда.