Търси се старши финансов инспектор за град Силистра

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ:
За една длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел с място на работа ИРМ-гр.
Силистра на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция
(АДФИ) за заемане по реда на чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл.
I. Кандидатите за участие в подбора за заемане на определената длъжност да отговарят на
следните минимални и специфични изисквания:

 • да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
 • да имат придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по
  специалностите от професионално направление „Икономика“ или от професионално направление
  „Право“, с придобита правоспособност;
 • 2 г. професионален опит, съгласно КДА и/или присъден най-малко IV младши ранг.
 • експертно ниво 5 съгласно КДА.
  Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • компютърни умения –MS Office, правно-информационни приложения / продукти.
  II. Информация за длъжността:
  Извършва финансови инспекции в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и ППЗДФИ, с цел
  защита на публичните финансови интереси и проверки по реда на чл. 238, ал. 4 от ЗОП.
  Основна заплата за длъжността – 1457 лв. (средна).
 • Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от
  професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове,
  определящи формирането на възнаграждението.
  III. Кандидатите за участие в подбора да представят следните документи:
  3.1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в процедурата за заемане на
  длъжността при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
  3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  3.3. Допълнителна квалификация, ако има такава;
  3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
  и/или придобития ранг като държавен служител;
  3.5. Декларация засъхранение и обработване на лични данни
  3.6. Автобиография.

IV. Документи за участие в подбора могат да се подават най-късно в срок до 07.04.2021 г.
включително по един от следните начини:

 • по ел. поща на адрес: hr@adfi.minfin.bg
 • на адрес: АДФИ, гр. София, ул. „Леге“ № 2, отдел „Управление на човешките ресурси и
  административни дейности“
 • лица за контакт: Жанета Анастасова, тел. 02/9859 5154Антония Бурова, тел. 02/9859 5136;
  Петя Коритарова, тел. 02/9859 5140