Бюро по труда-Силистра уведомява работодателите, че разполага с финанси за подпомагане по ЗНЗ

Дирекция “Бюро по труда” – Силистра уведомява работодателите от общините Силистра, Кайнарджа и Ситово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 12 467 лв.;
• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 143 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 12 503 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 843 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 12 589 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 9 128 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 15 612 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 14 886 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 589 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4 279 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 892 лв.;
• осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) – 4 636 лв.

• безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 2 710 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства – 3 968 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Силистра, както и на тел. 086/821 677, 086/823 857;
филиал Кайнарджа, с.Кайнарджа, ул. „Димитър Дончев” 2, тел. 08679/8451;
филиал Ситово, с.Ситово, ул.”Трети март” 66, тел. 08663/2709.

Източник : Общинско кабелно радио – Силистра