Читалището в силистренското село Черногор с одобрен проект

Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа” на Народно читалище „Янко Забунов 1957“ с. Черногор.
Проектните дейности предвиждат закупуване на облекла /носии/ за български и турски фолклорни състави към НЧ „Янко Забунов-1957“ село Черногор, обезпечаващи провеждането на различни културни събития. Читалището като културна институция отделя особено внимание за любителското художествено творчество, с цел да съхрани уникалността на българските и турските традиции, богатството на песенното творчество и ритъма на танците.
Усилията на читалищното ръководство винаги са били насочени към опазването на културно – историческото наследство на черногорци. В тази връзка проектът предвижда и отпечатване на книгата „Черногор – историческа памет за роден край“, от която подрастващите, жителите и гостите на Черногор ще могат да почерпят от духа на миналото и затвърдят народностното си самосъзнание.
Основната цел на проектното предложение е развитие, утвърждаване и популяризиране на фолклорното и културно-историческото наследство в с. Черногор, чрез възраждане, популяризиране и създаване на приемственост между поколенията и различните етноси на различни аспекти от културното наследство (местния фолклор). Целта ще бъде постигната чрез осигуряване на условия за обогатяване на културно-историческото наследство, като бъде отпечатана книгата „Черногор – историческа памет за роден край“, както и развитие на народното творчество, като бъдат закупени народни носии за българския и турския фолклорни състави към НЧ „Янко Забунов-1957“.
Проектът подпомага изпълнението на Специфична цел 3 към Приоритет 2 на СВОМР на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа, като допринася за постигането и на Специфична цел 1 по Приоритет 3, тъй като ще допринесе за оживление, по-добро качество на живот и нов тип социални взаимодействия на територията, както и за укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на МИГ.
Стойността на проекта е 14 833 лева.

Снимка : Фейсбук