Въведени са мерки за енергийна ефективност в шест блока в Силистра

4a57650364860615a9232cde5f41ce75.jpg

Въведени са мерки за енергийна ефективност и са изготвени технически паспорти на шест многофамилни жилищни сгради в Силистра, съобщиха от общината.
Това става по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, отчетен днес. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 12.10.2018 година. Стойността на проекта е 1 609 217 лева. Проектът се реализира в рамките на 30 месеца.
Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност в жилищния сектор в гр. Силистра и да се достигне най-малко клас на енергопотребеление „С“ в многофамилните сгради. Сред специфичните цели са постигане на пряк екологичен ефект чрез намаляване на потреблението на първична енергия, а от там и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата; подобряване на условията на живот на населението чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и осигуряване на достъпна архитектурна среда.
Въведените мерки за енергийна ефективност, гарантират постигнати проценти за енергийни спестявания съгласно предварително енергийно обследване.

Снимка: БНР