Общинска администрация – Силистра публикува отчет за работата си през 2020 г.

Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за изминалата 2020 година.

Отчетът представя информация за дейностите по приоритетите, заложени в Програмата за управление на Община Силистра през мандат 2019-2023г. и е структуриран съгласно организацията на работа в отделните дирекции, отдели, звена.

Отчетът корелира със заложените принципи за развитие, съгласно правомощия на кмета на Община Силистра:

* Законосъобразност и целесъобразност;

*Финансова стабилност;

*Добро управление в обществен интерес;

*Промяна в средата на живот, съгласно секторните политики:

– качествена промяна в инфраструктурата;

-обновяване и модернизиране на образователната, спортната, културната и социалната инфраструктура;

-последователна и системна подкрепа за уязвимите групи;

– социална подкрепа в пандемична среда;

– повишаване качеството на средата на живот.

Управлението в първата година от третия мандат на кмета на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов/ 2019-2023г./, продължава да се основава на добрите практики. Те са изразени в реализацията на знакови проекти- с национално, европейско и местно финансиране, важни и обществено значими.

2020г. се оказа трудна и различна година за хората по цял свят. Пандемията от Ковид- 19 промени дневния ред на обществото ни и смени нагласите, открои основен приоритет- здравето на хората и постави под съмнение ускореното развитие в някои от секторните политики- икономика, туризъм и др.

Справянето с пандемията се оказа ангажимент и на Община Силистра, за което беше използван целият инструментариум – законов, финансов, експертен. Ръководният екип на общината, заедно с Общинския съвет и държавните институции не допуснаха сътресения в дейности по стартиралите или одобрени проекти, дейностите с неотложен характер, грижа за хората, за съхраняване на физическото, емоционално и духовно здраве. Общинските служители поеха грижата за много хора. Предприети бяха конкретни мерки на взаимопомощ за защита на живота и здравето на гражданите. Предприети бяха конкретни мерки на взаимопомощ за защита на живота и здравето на гражданите.

Администрацията продължи да работи в услуга на гражданите, на гише и в електронна среда. По този начин гарантира непрекъснат документооборот.

В образователната сфера се наложи режим на дистанционно обучение, което беше предизвикателство. Днес сме по- уверени и спокойни за образованието на децата си във виртуалната класна стая.

Икономическата активност на гражданите и фирмите се понижи, което неминуемо промени събираемостта на приходите от мести данъци и такси в бюджета на Община Силистра.

Основна грижа в работата на администрация е промяна качеството на живот .

2020г. доказа, въпреки трудностите и пандемичните обструкции, единомислието ни с цел опазване живота и здравето на хората, което е висша ценност.

Забележка:

След проведеното публично обсъждане, предстои Общинският съвет на свое заседание да приеме Бюджет 2021г . След одобрението му ще бъде публикуван в окончателен вид.

Съгласно чл. 66-а от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, кметът на общината ежегодно, в срок до 31 март, съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието и резултатите от управлението на общинската собственост.

* Прикачените файлове съдържат отчетите на администрацията по сектори и ресори:

– Отчет на отдел „Инспекторат“

– Отчет на дирекция „Правна“

– Отчет на дирекция „Устройство на територията“

– Отчет на дирекция „Хуманитарни дейности“

– Отчет на отдел „Местни данъци и такси“

– Отчет на отдел „Европейски проекти и програми

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.