Димитричка ПЕЙКОВА: Необходимо е да се търси социалния диалог през цялата година

Димитричка ПЕЙКОВА: „Необходимо е да се търси социалния диалог през цялата година като основно средство в договарянето за постигане на по-високи нива на основните трудови възнаграждения“

Във връзка с предстоящото в четвъртък приемане на бюджета на общината за тази година от ръководството на регионалния съвет на КНСБ представиха на среща на представители на местните медии позицията си във връзка със същността на бюджета.
„В Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година основните моменти, отнасящи се до общините са следните:
Завишение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, определена въз основа на приети от Министерски съвет стандарти за финансиране. За община гр. Силистра общата субсидия е в размер на 32 млн. 330.7хил.лв., което е с 5 млн. 288.9хил.лв. повече спрямо 2020г. или 19.5%, каза пред медиите Димитричка Пейкова председател на Регионалния съвет на КНСБ в Силистра а синдикатите, те говори и за разпределението на средствата по функции п
„Във Функция ”Общи държавни служби” за 2021г. са предвидени 2 млн. 346.5 хил.лв., като увеличението е в размер на 578.3 хил.лв. – 25%. В това число за кметове през 2021г. са заложени средства в размер на 359.4 хил.лв. и увеличението спрямо 2020г. е 181.8 хил.лв.
Средствата за служителите в общинска администрация са в размер на 1 987 100хил.лв. За сравнение през 2020г. средствата са били 1 590 600хил.лв. Увеличението е 396 500хил.лв. или 25%.
Oбщината е заложила увеличение за 2021г. средно с 10% на основните работни заплати на служителите в администрацията, т.е. средната работна заплата ще надхвърли 1000лв. от 01.01.2021г.
РС на КНСБ ще инициира разговори и срещи за увеличение на основните заплати на персонала след отчета на бюджета в края на първото шестмесечие, като при наличие на икономии на средства по параграф 01 исканията ще бъдат свързани с поне още 5% увеличение на ОРЗ.
Във Функция „Образование“ през 2021г. увеличението е 2 млн. 263.7 хил.лв., като средствата, които са предвидени са размер на 18 млн. 819.3 хил.лв. – 13.7%.
От справката, получена от РУО Силистра основните работни заплати в училища и детски градини на педагогическия персонал са нарастнали от 15% до 18%, а на непедагогическия персонал от 10% до 15%.
С най – висок процент са увеличени основните възнаграждения на педагогическият персонал в СУ”Никола Й. Вапцаров” – 17.9%, а с най – нисък процент са в ПЗГ”Добруджа” – 15.7%. При непедагогическият персонал най – виското увеличение на основните работни заплати е в ОУ”Св.св. Кирил и Методий”с. Калипетрово – 15.79%, а най – нисък процент има в ОУ”Отец Паисий”; ПЗГ”Добруджа” и ПГС”Пенъо Пенев” – 10%.
В проектите на бюджетите на детските градини за 2021г. на територията на Община Силистра е заложено увеличение средно с 16% на основните трудови възнаграждения, като най- голямо е увеличението на педагогическия персонал в ДГ”Ян Бибиян” – 18.1%, а най – малко е в ДГ”Роза”, ДГ”Нарцис” – 15%.
При непедагогическият персонал, зает в системата на предучилищното образование най – голямо е увеличението в ДГ”Иглика” – 11%, а най – ниско в ДГ”Мир” – 7.9%, сподели Димитричка Пейкова и допълни че във Функция „Здравеопазване“ увеличението на средствата заложени в проекта на бюджета са в размер 2 435 800хил.лв., което е с 442 300хил.лв. повече спрямо 2020г., което е 18%.
В тази функция има синдикална организация и подписан колективен трудов договр.
От 01.08.2020г. бяха увеличени единните разходни стандарти във функция „Здравеопазване”, като основните трудови възнаграждения на медицинските сестри в училищно и детско здравеопазване достигнаха равнищата на договорените основни заплати в Отрасловия Колективен трудов договор – от 900лв. до 950лв. В проектобюджета за 2021г. е предвидено увеличение от 10% на основните работни заплати за всички категории персонал.

В „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ увеличението е в размер на 1 млн. 780.2 хил.лв. или общата субсидия е в размер на 6млн.507,9хил.лв. В процентно отношение – 37.6%. Това е най – голямото увеличение на средставата за еднните разходни стандарти.
През 2020г. с Решение на Министерски съвет от 01.08.2020г. бяха увеличени еднните разходни стандарти в „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Чрез колективно трудово договаряне беше постигнато увеличение с от 7% до 10%, а от 01.01.2021г. с още 10%, независимо от диференцираното увеличение на единните разходни стандарти.
По отношение на месечните възнаграждения познати ни като понятие заплати от брифинга стана ясно че достигнати равнища на основните работни заплати по категории е както следва:
Специалисти – от 900лв. на 1000лв.
Медицински сестри – от 800 на 900лв.
Неспециализиран персонал – от 650лв. на 700лв.
Неквалифициран персонал – от 650лв. на 680лв.
Във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ средствата са 1 млн. 923.4 хил.лв. Увеличението е в размер на 200.9 хил.лв. – 11,7%.
В културните институции на територията на град Силистра има синдикални организации, които сключват колективни трудови договори и преговарят за ръста на основните трудови възнаграждения.
Увеличението на основните работни заплати, заети в културните институции от 01.01.21г. е средно с 10%.
Средната работна заплата за 2020г. е била от 890лв. до 963лв. в отделните културни институции. Със заложените средно 10% увеличение от 01.01.2021г. средната работна заплата надхвърля 1000лв.
В дейностите, финансирани от местните приходи по информация на синдикалните ни структури (Радиоцентър; Обреден дом; Общински пазари; Духов оркестър и Ансабъл”Силистра”), средствата не са достатъчни за сериозно увеличение. По – голямата част от служителите остават на минималната работна заплата, а останалите ще получат увеличение между 6% и 7%.
От регионалния съвет на КНСБ са на мнение че е необходимо през годината да се търсят възможности за увеличение на основните трудови възнаграждения на работещите в дейности, финансирани от местните приходи.
Необходимо е да се търси социалния диалог през цялата година като основно средство в договарянето за постигане на по-високи нива на основните трудови възнаграждения, каза в заключение Пейкова.

Източник: Общинско кабелно радио – Силистра