Община Силистра организира пресконференция за нови услуги, които ще предлага

Силистра площад снимка Община Силистра (1)

На 01.03.2021 г., от 9,30 часа, в Заседателната зала на общинската администрация, Община Силистра организира пресконференция във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства“, Процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.
Проектът, на стойност 3 458 800,80 лв., се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
След пресконференцията ще се открият трите нови социални услуги – Дневен център за деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, намиращи се на адрес: гр. Силистра, ул. „Пирин“ № 11, както и Център за обществена подкрепа, на адрес: гр. Силистра, ул. „Албена“ № 4, ет.2.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.