Силистренци – най-ангажирани с опазването на околната среда

Представително проучване на отношението към живот #БезОтпадъци, проведено през 2020-та
показа нагласите на силистренци към опазването на околната среда и до колко са склонни те да
поемат отговорност за това.  Важен индикатор за личната отговорност на всеки един гражданин към
средата около него, е ЕКОсъобразното поведение сред близки, роднини и познати. Според авторите на
проучването анкетираните най-често проектират своите собствени нагласи и за това тези данни могат
да се разглеждат като индикатор за личната позиция на гражданите към замърсяването на околната
среда.  На въпроса „Колко често, според Вас, близки, приятели и Ваши познати хвърлят на улицата,
изхвърлят през прозореца на колата или оставят сред природата: фасове от цигари, билети, опаковки,
бутилки и кутии, хранителни и други битови отпадъци“ над 60% от жителите на Силистра декларират,
че техните близки и познати никога не изхвърлят нерегламентирано своите отпадъци.

По критерия “Оценка на инфраструктурата за разделно събиране на отпадъците”, според
данните, най-добра е инфраструктурата за разделно събиране по местоживеене, следвана от тази на
работното място и в обществените паркове. В учебните заведения и заведенията на самообслужване
ситуацията е два пъти по-лоша от тази по местоживеене, особено в училищата на Добрич и
заведенията на самообслужване в Силистра. Налице е силна връзка между наличието на
инфраструктура за разделно събиране и поведението на гражданите – семействата, които не събират
отпадъците разделно са три пъти повече в районите, където няма условия за това.Що се отнася до
разделното събиране на отпадъци в семейството, то тук отново Силистра е от водещите градове,
където половината от гражданите правят това редовно, и други 29% по-рядко. Това означава че три от
четири домакинства в града практикуват разделно събиране на отпадъците.
Силистра води и по опазването на околна среда от изхвърляни опаковки – 24,5% от гражданите
декларират, че не изхвърлят опаковки от кроасани, шоколади и други десерти. За сравнение тук Асеновград е на последно място със 7%., а останалите четири града са между тях със стойности между 14% и 17%. 
По отношение на изхвърляните празни бутилки и кутии отново води Силистра с цели 43% от
анкетираните, следвана от Добрич с 37%. Асеновград тук е трети с 29% въздържащи се от замърсяване
на околната среда по този показател, а Шумен е последен с 16%!

По отношение на замърсяването с хранителни отпадъци и други битови отпадъци най-
неблагоприятно е положението в Шумен, с дялове съответно 15% и 14%, а Силистра отново регистрира
най-високи дялове опазващи околната среда със стойности съответно 51% и 61%, деклариращи че
техните близки и познати никога не изхвърлят този вид отпадъци. 
Резултатите са от представително проучване на отношението и нагласите към живот БезОтпадъци , проведено през 2020-та в 6 български града по проект “Партньорство за красива и чиста България” – част от дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен,
която се осъществява в град Силистра за поредна година. Местен партньор е СНЦ ,,Дуросторум-
Дръстър-Силистра“, като през 2021-ва се предвижда провеждането на различни инициативи за
промяна на нагласите за разделното събиране на отпадъците и опазване на околната среда, които ще
обхванат и други населени места от областта. 

Извадката възпроизвежда основните характеристики на структурата на населението на града по
пол, възраст, образование, етническа принадлежност и район на местоживеене. 
Проект “Партньорство за красива и чиста България” се осъществява с подкрепата на Фондация Кока
Кола.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.