ЦИК назначи служебно част от РИК-Силистра

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски.

Допълнително с вх. № НС-11-12 от 08.02.2021 г. на ЦИК е постъпило предложение за член на РИК от коалиция „Демократична България – Обединение“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Борисова Чобанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ели Илиа Келесис-Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Антонов Василев

СЕКРЕТАР:

Севда Мюмюн Хюсеин

ЧЛЕНОВЕ:

Йоана Иванова Антонова-Колева

Ивелина Николова Петрова

Росен Великов Димитров

Марин Богданов Ботев

Цветанка Иванова Йорданова

Димитър Генов Петров

Галина Русева Павлова

Ивелина Михайлова Николова

Вилдан Синан Бошнак-Мехмед

Ивелина Сергеева Антимова

Димо Михалев Димов

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова