Ще се стигне ли до ситуация да няма какво да направим с боклука в Силистра?

Автор : Димитър Пецов

Криза в управлението на отпадъците е довела до искането на кмета за вдигане на таксите за смет в Силистра.
В края на 2020 Кметът на Община – Силистра д-р Юлиан Найденов внесе на два пъти предложение, което беше отхвърлено в общинския съвет – за драстично увеличаване на таксите за битови отпадъци на силистренци с мотиви, че не стигат средствата за дейността по почистване и че има дисбаланс при плащане от различни населени места. Но цялата истина за причините за исканото увеличение и начинът, по който се стига до вземане на решението, показват протоколите от заседанията на общите събрания на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Регион Силистра. Те разкриват една криза, свързана с използването на Регионалното депо за битови отпадъци, което има нужда от спешно изграждане на нова Клетка 4 за депониране на отпадъците и защо парите за тази дейност не достигат. Както и време, което може би е по-важното.

Управлението на отпадъците става по реда на Закона за управление на отпадъците, който предвижда създаването на регионални сдружения на общините. Такова е създадено и за региона на Силистра. То включва общините – Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница, които се представляват от кметовете и вземат решения за управление на отпадъците на общо събрание(такива са проведени 7). Всички тези общини събират от жителите и фирмите такси – за да бъдат събрани, транспортирани и изхвърлени отпадъците в едно регионално депо, с няколко места, в които се изхвърля боклука , наречени клетки. В Регионалното депо за отпадъци край Силистра има 3 клетки. Според Закона за управление на отпадъците, всяка една от общините е длъжна да прави отчисления на тон депониран отпадък в специална банкова сметка, а парите се използват за инвестиции в управлението на отпадъците – в изграждането на нови съоръжения – на нови клетки за боклук в депото и закриването на стари(рекултивиране). Именно в недостига на финансови средства за тези инвестиции се крие проблема за исканото увеличение на такса битови отпадъци в Силистра.

Какво е състоянието на съоръженията – клетките и има ли нужда от инвестиции в Регионалното депо?

Проблемът е поставен на заседанието на общото събрание през 2017 г. Директорът на депото Павлин Иванов е докладвал, че отпадъци се депонират в клетка 2. Клетка 1 вече е запълнена (част от нея със софийски боклук) и не се ползва. И че размерът на депонираните отпадъци в клетката е 247 000 тона при проектирано количество от 176 544 тона, или с почти 40% повече от проектно изчисленото.
През 2018 г. от отчетите на общото събрание става ясно, че капацитетът на клетки 2 и 3 скоро ще бъде изчерпан – предвиждат, че остават около 3 г.
На общото събрание от март 2019 г. е докладвана вече нуждата от спешно изграждане на Клетка №4, за която има Разрешително за строеж и проект.На последното заседание през март 2020 Теодор Великов – главен експерт Екология и опазване на околната среда(ЕООС) в Община Силистра докладва, че в момента (пролетта на 2020 г.) се депонират отпадъци основно в клетка № 3 и все още в клетка № 2, която още през 2018 г. е била с изчерпан капацитет и вече е препълнена. „Колко сме я препълнили (като ниво на натрупаните отпадъци) ще се оцени, когато започнем да я рекултивираме(закриваме), което ще оскъпи проекта за рекултивация…“ , уточнява Великов.
Според специалиста, оставащото време, в което може да се депонира в клетка № 3 е изключително малко(месеци) предвид, че трябва да се завърши Клетка №4. Наличната клетка № 3 по проект се явява най-удобния начин за осъществяване достъпа до строителната площадка на Клетка №4 и затова не може да се използва на 100 %. Забавяне в стартирането на строителните дейности, което е налице, вероятно ще бъде свързано с допълнителни средства (извън тези заложени в проектната разработка) за завършване на клетката. Пълното запълване на клетка № 3, не само ще ограничи достъпа до строителната площадка(Клетка №4), но при пълното изчерпване на капацитета и е възможно компетентния орган (директорът на РИОСВ-Русе) да разпореди забрана за депониране на допълнителни отпадъци на регионалното депо. Това ще наложи общините ползвателки да търсят варианти да депонират своите битови отпадъци на други регионални депа(В Русе или Добрич например), което ще направи размера на такса битови отпадъци изключително висок за населението. Така създадената ситуация, ще има пряко негативно отражение и за всички физически и юридически лица, ползващи услугите на депото, и заплащащи такса битови отпадъци на реално количество – около 140 дружества от гр. Силистра. Това налага в спешен порядък да бъде осигурено финансиране за изпълнение на „Проект за изграждане на Клетка №4(II-ри етап) към РДТБО“.

Но се оказва, че няма пари.

Разходите за инвестицията трябва да се делят пропорционално между общините и всяка участва според населението си с определен процент. Парите се отпускат след разрешение от компетентния орган – директорът на РИОСВ – Русе от събраните отчисления, които общините са задължени по закон да превеждат ежемесечно по сметка. Тези отчисления се отчитат на тон депониран отпадък. Проблемът е, че ако някоя община спре да внася отчисленията за повече от 3 месеца, директорът на РИОСВ блокира средствата събрани до момента по сметката и не и ги отпуска при искане на общината за инвестиции в управлението на отпадъците, каквато се оказва настоящата ситуация.
По този повод на същото заседание през март 2020 г., кметът на община Главиница Неждет Ниази отправя въпрос на база предоставената информация дали има общини, които дължат отчисления. Тогава кметът на Община Силистра, който е и председател на сдружението, информира, че към настоящия момент(март 2020 г.) от общините в сдружението отчисления дължат:

– Община Силистра 497 111,31 лв. по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и 3 202 615,70 лв. по чл. 64 от ЗУО или общо 3 699 727,01 лв.
– Община Дулово 304 963,56 лв. по чл.60 от Закона за управление на отпадъците и 1 522 527,12 лв. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците – общо 1 827 4790,68 лв.или общо : 5 527 217,69 лв.
Така се оказва, че двете най-големи общини – „донори“ в сдружението, с най големи вноски като процент изчислени на база население – не могат да участват във финансирането на проекта за изграждане на нова клетка за боклука, защото са им блокирани средствата, понеже са спрели да внасят отчисления. Община Силистра е спряла да внася отчисления от 2016 г., разкри предоставена за Граждански контрол информация-справка от Община Силистра по реда на Закона за достъп до информация.

Колко пари са необходими за изграждането на Клетка №4?

От протокола на петото общо събрание, проведено през юни 2018 г., става ясно, че сумата за изпълнение на нужните дейности възлиза на 3 039 000 лева. И съответно се дели по общини така:
Община Силистра 1 456 055,45,
Община Алфатар 84 505, 93
Община Кайнарджа 160 196,50
Община Дулово 863 905,97
Община Главиница 316 745,26
Община Ситово 158 372,63
Общо 3 039 781,74
По повод това кметът на Главиница изразява своите опасения на последното събрание: „Всички кметове на общини са положили клетва, че ще работят в името на гражданите, и че не е съгласен останалите общини членки на Сдружението, които не дължат отчисления да понасят негативи, заради неизрядните в плащането на отчисления общини.“ „.. Да не стане така ние, останалите общини без задължения по отчисления, да носим товара на двете общини, които дължат отчисления?“
След като се стига през 2018 г. до извода , че сумата не може да бъде осигурена от отчисленията, се взема решение да се упълномощи кмета на Силистра да проведе работна среща с представители на Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, с цел да се отпуснат средства от централния бюджет за изграждане на Клетка 4. Оттам обаче отказват и работна среща не се провежда, въпреки настоятелните покани на силистренския кмет. От Министерството на финансите отказват финансова помощ, като заявяват, че не са налице условия за отпускане на такава сума от централния бюджет.

Решението: Да се вдигнат данъците

На опасенията на кмета на Главиница на последното заседание, кметът на Силистра отговаря така: „ има провеждани срещи с Министерството на финансите и е говорено и съветът, който получаваме е ДА СЕ ПОВИШАТ ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ. Както вече казах, с настоящите размери ние не можем да осигурим дейностите по сметосъбиране, депониране и да правим нужните отчисления с този размер на такса смет.
„Според изчисленията на Кмета трябва да се увеличат данъците и таксите:“ След като осигурим средства за покриване разходите за сметосъбирането и издръжка на депото, ние можем да правим отчисление в порядъка на 527 000 – 557 000 лв. , и останалата част на дължимите отчисления (около 600 000 лв. ) ние няма как да ги осигурим, така както ние в момента функционираме. Държавата увеличава размера на отчисленията ежегодно, а ние не сме увеличавали данъците от 2008 г.“
В отговор Неждет Ниази изразява съмнение в ефекта от такова решение и отговаря, че „Община Главиница е увеличила такса смет от 4.5 промила на 7.00 промила, и въпреки това не е достатъчно за покриване на разходите“. Тоест, че и исканото увеличение на таксите от кмета на Силистра няма да реши проблема.

Опит за ползване на средствата без да се внесат отчисленията

Успоредно със срещите с Министерство на финансите, през 2018 г. Кметът на община Силистра прави опит да убеди директора на РИОСВ-Русе нужните средства за строително монтажни работи – СМР по завършване на Клетка 4 да бъдат осигурени от вече събраните средства от отчисленията(около 2 млн. лв. според Мирослав Калинов за Община Силистра), които са по сметки, но без да се плащат дължимите вноски. Община Силистра изпраща писмо и се обръща с молба за организиране на работна среща с представители на РИОСВ – Русе. Директорът на РИОСВ-Русе определя дата и в писмото си отговор до Сдружението е отбелязал, че община Силистра към 30.06.2018 г. дължи над 3 милиона лева отчисления по чл.64 от ЗУО. От проведените разговори на срещата, която се състои на 03.09.2018 г. позицията на компетентния орган – директорът на РИОСВ обаче остава непоклатима – при наличие на забавено внасяне на дължимите отчисления до момента, акумулираните средства по тях не могат да се ползват. Община Силистра и Община Дулово заявяват на срещата, че ще се опитат да разработят и започнат да изпълняват погасителен план за дължимата сума.
Очевидно обещанията за погасителен план, дадени на срещата, не са били изпълнени, защото през 2020 г. директорът РИОСВ-Русе глобява община Силистра за неизпълнение на задълженията за внасяне на отчисления с акт за 30 000 лв. и пристъпва към принудително събиране, заедно с начислените лихви на невнесените до този момент отчисления. Община Силистра обжалва размера на сумите по принудителното изпълнение пред Административен съд – Силистра и представителите на двете страни стигнаха в съдебна зала до договорка за споразумение (евентуално с погасителен план на задължението за изплащане на отчисленията.)

Промени в безизходицата

Последното действие, което е предприето от страна Община Силистра и на Сдружението на общините, поради запълване на капацитета на съществуващите клетки в регионалното депо, е възлагане на фирма – проектант да актуализира план за експлоатация на клетки 2 и 3 (1 е закрита), до изграждане на клетка 4. На заседанието от март 2020, след като става ясно че капацитетът на клетки 2 и 3 е изчерпан, кметът на Силистра прави предложение да се направи консултация – среща с Проектанта, с оглед да се намери възможност за депониране на допълнително количество отпадъци в клетките на депото. Така се стига до решение да се възложи задача на проектанта да направи препроектиране на вече наличния проект в частта му на възможните нива на кота отпадъци в клетки 2, 3, за да не се налага предепониране – прехвърляне на отпадъци от тях при закриването им съгласно наличната документация в клетка 4 (все още неизградена), с което ще се намали нейния капацитет. С други думи, на проектанта се дава задача да преработи – „актуализира“, вече изработен от него проект, в който са били заложени едни параметри за обеми на депониране и време на експлоатация на съществуващите клетки 2 и 3, с което тези параметри да се увеличат и да се натъпче повече отпадък в тях. Чрез обществена поръчка с директно възлагане преработката за увеличаване обемите на клетките 2 и 3 е възложена на проектанта, изработил първоначалния проект – фирма „Мегалит“ ЕООД. Поръчката е на стойност 9 000 без ДДС и е с предмет „Извършване на актуализация на План за експлоатация на клетка № 2 и № 3 до въвеждане в експлоатация на клетка № 4 от РДНО“(което не е ясно кога ще стане), показва публикуваната през май документация в интернет страницата на Община – Силистра в секция „Профил на купувача“.
Налице е проблем с управлението на отпадъците и нуждата от реализацията на строеж на нова клетка за депониране в Силистра, защото потенциалът на сегашните е изчерпан. Не е ясно обаче дали увеличението на таксите за отпадъци, независимо как ще се променят схемите за тяхното събиране – на данъчна оценка или на реално изхвърлен отпадък, ще доведе до решаване на кризата , и то в краткосрочен план. Към този момент строежът на Клетка 4 не е започнал.

Примери от други места

Като пример как могат да се използват в идеалния вариант събраните отчисления по чл.64 ЗУО може да се посочи община Бургас. В регионалното депо клетка 1 е пред запълване и предстои тази година изграждане на клетка 2, което ще бъде финансирано от събраните отчисления по чл.64. https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/42258
Община Бургас е голяма община, с голям бюджет и възможности, но друг пример е Община от калибъра на Силистра – Асеновград. В Асеновград кметът през 2018 г. предлага на одобрение от общинския съвет за финансиране от събраните отчисления по ЗУО строителство на нова клетка в размер на 4 773 344 лв., нещо което силистренския кмет не може да си позволи, защото средствата не са били внасяни, а внесените са блокирани. Виж Асеновград тук: https://www.google.com/…/izgrazhdat-novi-kletki-na…/%3famp
Другият начин за финансиране е от държавата, на който начин очевидно се разчита в Силистра, съдейки по действията, които предприема кметът на Силистра и Сдружението, за осигуряване на финансиране – на последното събрание е взето решение да се продължават опитите за намиране на финансиране с контакти и писма до министерствата. Пример за успешен опит на такова финансиране е Община Петрич, която се справя със ситуацията при управление на отпадъците през 2019 г. , успявайки да получи финансиране от държавата за изграждане на 4 – та клетка. Парите са осигурени чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС).
На последното заседание кметът на Главиница описва ситуацията в Силистра така: Притеснителното тук е, че от приключващ капацитет на клетка 3 – сега е на 50%, а утрешния ден, ако има нужда от финансов ресурс и този ресурс не се осигури от Министерство на финансите или Министерство на околната среда и водите , да не стане така ние(останалите общини без задължения за отчисления) да носим товара на двете общини, които дължат отчисления. Изминала е една година, в която сме писали писма, чакали сме отговор и в един момент пак ще се съберем и няма да има какво да направим.

Наистина, ще се стигне ли до ситуация да няма какво да направим?

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.