Завърши строителството на двата социални центъра в кв. Деленки, с. Айдемир

Приключиха основните дейности по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра “ с Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна оc 5 „Регионална социална инфраструктура“.

Общата стойност на проекта е 1 109 724,76 лв, съфинансиране от ЕФРР – 943 266,05 лв и национално съфинансиране – 166 458, 71 лв.

Главната цел на проекта е да се създадат условия за подобряване на социалното приобщаване на възрастните хора и хората с увреждания, посредством изграждането на инфраструктура, необходима за разкриването и предоставянето на социални услуги в „Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР“ (с капацитет 15 места) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС (с капацитет 15 места);

С изпълнението на заложените дейности се изградиха:

Две нови социални услуги – центрове за специализирана здравно-социална грижа за хора с психични увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване, които имат потребност от постоянни медицински грижи.

1. „Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР“

В центъра се създават условия, осигуряващи качество на живот, в среда близка до семейната. Пространството е организирано по начин, който осигурява, от една страна комфорт, а от друга безопасността на хората. Обзавеждането осигурява удобства, максимално близки до домашни условия, като същевременно се осигурява постоянна медицинска грижа.

2. „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС“

„Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС“ е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с осигуряване на денонощни медицински грижи, с цел осигуряване на достоен и пълноценен живот на потребителите.

Специфични цели на социалните услуги:

  • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност, чрез равен достъп на лица с психични разстройства до обществени сгради и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и други услуги;
  • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на социалната услуга;
  • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, лични и социални отношения и религиозна принадлежност;
  • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всеки човек, съобразно неговите възможности и желания.

Оборудването и обзавеждането в сградите на двата центъра се доближава в максимална степен до съвременните стандарти за жилища, като успешна комбинация от функционалност, достъпност и практичност. Количеството и вида на обзавеждането, и оборудването е съобразено с функционалните характеристики към Насоките за кандидатстване по процедурата, и предвидените капацитети за всяка една услуга. То осигурява качественото предоставяне на планираните социални услуги след тяхното разкриване и ефективност на работата на специалистите.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply