Силистренският остров „Чайка“ ще бъде обявен за защитена зона

Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Една от тях е силистренският остров на река Дунав – „Чайка“. На интернет страницата на МОСВ днес са публикувани проектозаповедите за обявяване на:

– защитена зона BG0000119 „Трите братя”, разположена в землищата на гр. Айтос, и с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

– защитена зона BG0000134 „Чокльово блато”, разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник, и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

– защитена зона BG0000255 „Градинска гора”, разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, и с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

– защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”, разположена в землищата на с. Шишманци, с. Болярино, и гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

– защитена зона BG0000295 „Долни Коритен”, разположена в землищата на с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Долни Коритен, и с. Брест, община Трекляно, област Кюстендил;

– защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”, разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

– защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане”, разположена в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;

– защитена зона BG0000567 „Гора Блатец”, разположена в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

– защитена зона BG0000593 „Билерниците”, разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца, и с. Стояново, община Вършец, област Монтана;

– защитена зона BG0000625 „Изворо”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Предмет на опазване в защитена зона BG0000534 „Остров Чайка” са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР):

 • 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae
  и/или Isoeto-Nanojuncetea;
 • 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
  Hydrocharition;
 • 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;
 • 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
  incanae, Salicion albae);
  2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
  2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);
  2.2.2.земноводни и влечуги –Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Добруджански
  тритон (Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
  2.2.3.риби – Распер (Aspius aspius), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Ивичест бибан
  (Gymnocephalus schraetzer), Голяма вретенарка (Zingel zingel), Малка вретенарка (Zingel streber),
  Сабица (Pelecus cultratus), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Карагьоз /Дунавска скумрия/
  (Alosa immaculata), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus
  sericeus amarus).

Проектозаповедите са изготвени съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и в съответствие със законовите разпоредби пълният текст на всяка от тях и съпътстващата ги информация са публикувани ТУК. Проектозаповедите са на разположение в административните сгради на съответните Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Остров „Чайка“

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.