Община Силистра ще финансира младежки проекти с 5200 лева. Вижте как да кандидатствате

З А П О В Е Д
№ ЗК-244
 / 07.02.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с приоритетите на общинската политика за младежта и в изпълнение на Общинския план за младежта за 2020 година,

О Б Я В Я В А М

Конкурсна сесия „Младите за Силистра 2020“ за финансово подпомагане на младежки проекти на неформални младежки групи. За целта

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

следните документи по процедурата за кандидатстване:

  1. Правила за финансово подпомагане на неформални младежки групи;
  2. Насоки за кандидатстване;
  3. Формуляр за кандидатстване;
  4. Декларация на ръководителя на проекта;
  5. Критерии за оценка на проектитe;
  6. Споразумение за изпълнение на дейностите по проекта.

* Свалете всички документи от тук

Документите, определящи целите, условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти са достъпни на сайта на Община Силистра.

Формулярът за кандидатстване и съпътстващите го документи се подават в „Отдел образование и младежки дейности“, ст. 22, до 16:00 ч. на 6 март /петък/ 2020 г.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Недялкова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ .

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
Съгласно Заповед №ЗК-232 / 06.02.2020 г.

снимка : Pixabay

Leave a Reply