12 институции от област Силистра в прегледа по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация през 2019 г.

В периода 22 февруари – 12 април 2019 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.
В рамките на проучването бяха подадени 564 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000 г., а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а).
Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
Нивото на прозрачност през 2019 бе оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

В ранг листата общините от област Силистра са, както следва:най-напред е община Главиница –  №21 с р-т 79 т.; по-нататък: Алфатар – №26 (77,3 т.); Тутракан – №50 (72 т.); Ситово – №120 (58,6 т.); Силистра – №123 (57,9 т.); Дулово – №157 (50,1 т.), Кайнарджа – №169 (47,3 т.). За сравнение – №1 е Търговище (90,2 т.), а на последното място – №205 е Якоруда (25,1 т.). 
Областна администрация Силистра (59,5) – в раздел „Държавни органи – Изпълнителна власт – Областни администрации“ (за сравнение със съседни области – Русе (48,5), Разград (46,6), Търговище (44,1), Шумен (50), Варна (48,7) и др. 
В раздел „Държавни органи – Изпълнителна власт – Териториални органи в системата на изпълнителната влас“: РЗИ (59,5), РУО на МОН (49,8); Областна дирекция „Земеделие“ (43,7) и ОДМВР (40,6).

На 2 април 2019 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари. През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във  вътрешната информационна система с подобрени функционалности. Новата система генерира отделно Рейтинг на активната прозрачност на общините: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/rankings-municipalities. Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/comparative-rankings.

източник : Версинаж

Leave a Reply