Важни решения взе Общински съвет – Ситово, вчера

Отчет-анализ на резултатите от дейността на служителите от Полицейски участък Ситово за 2019 г. даде началото на януарското заседание на Общински съвет-Ситово.

Анализирайки криминогенната обстановка на обслужваната територия става ясно, че извършените престъпления са с 15 повече от предходната година, но процентът на разкриваемостта е по-висок с 2 пункта. Преобладаващите престъпления са били кражбите на селскостопанска продукция, управление на МПС без книжка, с алкохол, без регистрационните табели.

Приет е отчетът за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2019 г. представен от председателя Ридван Кязим, а след него, положително е решението и за новия План за работата на Общинския съвет за първото шестмесечие на настоящата година.

Делегат в Общото събрание на АДО „Дунав“ ще бъде кметът Сезгин Алиибрям, а зам.-делегат – Ангел Ангелов, зам.-председател на Общински съвет-Ситово.

Общинските съветници приеха Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 година, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., Наредба за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Ситово, Отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2019 г. и План за работата на Съвета през 2020 г.

С двама членове бе увеличен съставът на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за мандат 2019-2023 г. Негов председател е Еда Самиева – зам.-кмет на Община Ситово.

Отменена е Наредба № 6 за организация и финансиране на дейностите по събиране, обезвреждане и оползотворяване на битовите, строителните и масово разпространените отпадъци на територията на Община Ситово. Промени в сега действащия Закон за управление на отпадъците е причина за изработването и приемането на нова Наредба за управление на отпадъците.

В края на заседанието, съветниците дадоха съгласие Община Ситово да кандидатства с проект по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Източник: Радио Шумен

снимка : Калина Грънчарова

Leave a Reply