Новите съдебни заседатели към Районен съд – Тутракан положиха клетва на тържествена церемония

На 24.01.2020г, на тържествена церемония в Районен съд-Силистра,

новоизбраните четиринадесет съдебни заседатели към Районен съд гр.Тутракан, с

мандат 2020 – 2024 година, положиха клетва пред Общо събрание на съдиите от

двете съдилища.

Съкратеният съдийски щат в Районен съд – Тутракан поставя в

невъзможност съдиите от този съд да провеждат общи събрания, поради което

събитието се проведе в Съдебната палата в град Силистра.

Председателят на Районен съд-Тутракан поздрави съдебните заседатели с

встъпването им в длъжност с думите:

„Функциите на съдебен заседател са свързани с осъществяване на

обществено присъствие в съдебно заседание при разглеждане на дела от

наказателен характер. Надявам се да бъдем ползотворни един към друг и

комуникацията между нас да се осъществява поетапно и ритмично.“

Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт Общото събрание на

съдиите от Окръжен съд-Силистра утвърждава бройката и избира предложените

от съответните общински съвети съдебните заседатели към всеки от районните

съдилища в съдебния район.

През следващите четири години Районен съд–Тутракан ще се наложи да

работи и с намален състав от съдебни заседатели. Общинският съвет-Тутракан не

успя да запълни утвърдената квота от 16 представители на обществеността, а е

предложил 9 кандидатури, или със 7 по-малко от утвърдения брой. Така вместо от

21 заседатели, в състава на съда разглеждащ наказателни дела, за престъпления

наказуеми с над пет години лишаване от свобода, ще се включват съдебни

заседатели от избраните четиринадесет граждани.

Най-младият съдебен заседател е на 36 години, а най-възрастният на 66

години. Девет от заседателите са с висше, а двама с полувисше образование.

Четирима от положилите клетва са били заседатели в предходния мандат.

Съдебен заседател може да бъде всеки на възраст от 21 до 67 години, с

адрес в общината попадаща в района на съда, има завършено най-малко средно

образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от

реабилитацията, не страда от психическо заболяване и при условие, че не са

налице пречките визирани в чл.67 ал.3 от ЗСВ.

Съдебните заседатели не са съдии, но имат равен глас, права и задължения

със съдиите. За всяко едно конкретно дело те се избират на принципа на

случайния подбор. Участието им в наказателния процес е гаранция за

справедливостта и безпристрастността на този процес.

След ритуала по полагане на клетва всички съдебни заседатели подписаха

клетвени листове и преминаха първоначално обучение.

Пресцентър Окръжен съд – Силистра

Leave a Reply