Държавна субсидия от 553 000 лева за 23 читалища от община Силистра през 2020 г.

На 23 януари 2020 г. се проведе заседание на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2020 г. в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища и Указанията на Министерството на културата за организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на субсидията за народните читалища.
Съгласно Заповед № ЗК – 102 от 20.01.2020 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов бе назначена комисия с председател – г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и членове – председатели /представители/ на всички народни читалища на територията на Община Силистра. Със същия документ са утвърдени Вътрешни правила за работата на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2020 г. Разработен и представен бе Анализ на изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Силистра за 2019 г.
Във връзка с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. общата субсидирана численост за народните читалища в Община Силистра за 2020 г. е в размер на 53 субсидирани бройки. Общо субсидираната численост от държавния бюджет за народните читалища в Община Силистра за 2020 г. е в размер на 553 320.00 лева.
Стандартът за една субсидирана бройка през 2020 г. е в размер на 10 440 лв., като завишението е с 950 лв. спрямо 2019 г. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
В Община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност, с изключение на НЧ „Д-р Петър Вичев – 1941“, село Айдемир, което не е представило предложение за дейността си през 2020 г., в изпълнение на Закона за народните читалища и не получава субсидия.
В резултат на обсъжданията, направения обстоен анализ и дискусия, Комисията взе решение да бъде завишена субсидираната численост на НЧ „Самообразование-1942“, с. Йорданово с 0,125 бр., а на НЧ „Светлина 1906“, село Смилец намалена с 0,125 бр.
Допълнителни субсидирани бройки от Министерството на културата са получени за НЧ „Дръстър-2012“, град Силистра – 0.25 бр., за НЧ „Дочо Михайлов – 1906“ – с. Бабук – 0,25 бр., за НЧ „Паисий Хилендарски – 2006“ – с. Айдемир – 0,25 бр., Народно читалище „Заря-1957“ – с. Брадвари – 0,25 бройки.
За останалите народни читалища на територията на Община Силистра разпределението на субсидираната численост за 2020 година се запазва, както през 2019 г.

снимка : Община Силистра

Leave a Reply