БСП борят демографската криза с предложения за Общински бюджет- Силистра 2020 г.

На 20-ти януари предстои публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Силистра през 2020-та година. Напомняме, че е желателно за всички заинтересовани граждани, да присъстват от 13:00 ч. в в заседателната зала на Общински съвет – гр. Силистра . Поканата четете ТУК. Очаквайте скоро и проекта за бюджета, който ще публикуваме веднага след като го качат от Общината, защото въпреки че заявяват, че са го направили, той е неоткриваем на страницата им и в момента сме поканени да обсъждаме нещо, което все още го няма.
Същевременно групата на общинските съветници от БСП излязоха с интересни предложения, свързани с борбата с демографската криза в Силистра. Те ще искат, препоръчаните от тях мерки да бъдат вкарани в общинския бюджет за тази година.

– „На обсъждането ще бъдем. Искаме да ги заложат парите в бюджета. 350 хил. са нищо за един бюджет от 45 -50милн. лева. По-малко от 1%. „ – това каза за SILISTRA-NEWS Светлана Великова, ръководител на групата съветници, които предлагат мерките.

Ние ще следим развитието на темата.
А ето и предложението на БСП:

В последните години демографската криза в България се превърна в тежка демографска катастрофа. Силистренската община не прави изключение от общата за страната картина, даже напротив. От 2014 до 2019 година населението на общината е намаляло с  повече от 3000 души , или средно  с 600 човека на година. От всички статистически данни е видно, че раждаемостта намалява и съответно намаляват децата в детските и учебни заведения. Общината е застрашена от обез­лю­дя­ва­не, не­равенство, бедност, нисък социален статус. Хората  са не­рав­но­по­ста­ве­ни, а цели групи от тях – застрашени от социално изключване.

Ако не се вземат адекватни и спешни мерки за стимулиране на раждаемостта, за подкрепа на децата и младите семейства и родители, рискуваме в следващите години от Силистра да емигрират и малкото останали млади хора.

От проучванията, които направихме, от данните, които ползвахме от ГРАО, НСИ, АГО в Силистра се убедихме, че в бюджета на Общината за 2020г. могат да се заделят допълнителни средства за подпомагане на деца и млади семейства,  и стимулиране раждането на второ и трето дете.

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Предвид гореизложеното, предлагаме Общинският съвет – Силистра да вземе следните                                   

РЕШЕНИЯ:

        На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси

1.Задължава Кметът на Община Силистра в  бюджет 2020г. да предвиди допълнително средства  в размер на 100 000 лв. за поемане на разходите за храна на децата от 6м. до 3г., ползващи услугата на Детска млечна кухня – функция „Здравеопазване“ – 40 431, §10-00 – издръжка, които да бъдат осигурени  от собствени приходи на общината.

           2. В § 42-14 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” – за 2020 г. да се заложат  100 000 лв. от собствени приходи за стимулиране на  родители и семейства от Община Силистра с  еднократна помощ от 1000 лв.  при раждане на второ и трето дете. /Приложение – 1/

         3. Във функция „Образование“- Детски градини, §10-00- издръжка да се предвидят 130 000лв. за покриване разходите за храна за децата от III от IV група – задължително обучение /615 деца/.  Средствата да се осигурят от собствени приходи.

Вносители:

Светлана Великова –

Стилиян Стойчев  –

Георги Атанасов   –

Димитър Тодоров   –

Михаела Попазова –

Пейчо Пейчев –

Приложение 1

Условия, на които трябва да отговарят  родителите за получаване на еднократна помощ /1000лв./ за родено второ и трето дете:

  • Да живеят в брак, или на съпружески начала;
  • Да са работещи и да са социално и здравно осигурени;
  • Да имат завършено поне средно образование;
  • Да са с платени данъчни задължения.

Leave a Reply