РЗИ-Силистра набира доброволци за измерване на стойностите на радон в жилищата им

В началото на 2020 г. стартира проучване на обемната активност на радон в жилищни сгради във всички общини на област Силистра. Проучването се осъществява в изпълнение на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон за 2020 г. и е по проект на Министерството на здравеопазването и Национален център по радиобиология и радиационна защита, с цел създаване на радонова карта в Р България.

За провеждане на проучването се използват пасивни дългосрочни детектори, които престояват в жилището на доброволците за период от 12 месеца. Детекторът не излъчва йонизиращо или друг вид лъчение, той измерва част от естествения радиационен фон и не събира никаква друга информация за помещението, в което е поставен. Детекторът се поставя в помещение, което се обитава, на приземния (първи) етаж, граничещ със земята, съгласно „Инструкция за извършване на измервания на обемна активност на радон във въздуха в жилищни сгради“. Всеки детектор има индивидуален номер, записан на фолиото и на капачката му. Номерът се попълва и в „Анкетна карта за измерване на обемна активност на радон в сгради“.

Радонът е естествен радиоактивен газ. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий-222 в почвата и скалите. Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха, и така прониква в жилищата. Радонът е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура. Пробонабирането се извършва с детектори.

Радонът е втората след тютюнопушенето, причина за възникване на рак на белия дроб и е основен фактор за непушачите. Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон. Съчетаването на двата рискови фактора увеличава многократно риска за рак на белия дроб.

Рискът за здравето на хората в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради в случай, че се регистрират високи нива на база направени измерване, може да бъде намален чрез предприемане на съответни действия. Затова резултатите от проучването са много важни и необходими за провеждане на дългосрочната политика по предотвратяване и намаляване риска за здравето на населението.

В област Силистра стартира поставянето на детектори на първи жилищен етаж на сгради. За селищата на седемте общини в областта, съобразно броя население, детекторите са разпределени както следва: община Алфатар – 26 бр., община Главиница – 77 бр., община Дулово – 114 бр., община Кайнарджа – 55 бр., община Силистра – 215 бр., община Ситово – 45 бр., община Тутракан – 85 бр.

„Проверете концентрацията на радон в дома си! Запазете здравето на вашето семейство“!

Всеки гражданин, който желае да участва в проучването, като доброволец и да получи информация за обемната активност на радон в жилището, в което живее, може да се обърне към съответната община, в срок до 10.01.2020г.:

Община Алфатар – мл. експерт Надка Гаджева – GSM 0887931586

Община Главиница – еколог Диляна Кирчева – GSM 0889 441 004

Община Дулово – инж. Баязит Алиш – GSM 0897 272 777

Община Кайнарджа – гл. специалист „УТ“ Йордан Йорданов – GSM 0895 779 877

Община Силистра – мл. експерт Нуршен Йозен – GSM 0876614188

Община Ситово – Теменужка Русева – GSM 0878453637

Община Тутракан – Евгени Барбучанов изпълнител ООСЧ – GSM 0894950050

––––––––––––––––––––––––––-

Регионална здравна инспекция – Силистра

Лице за контакти: В. Христова, Областен координатор и Секретар на ОКС GSM 0887 171 739

снимка : izolacii.eu

Leave a Reply