Ще продават „Оздравителната болница“ във Ветрен

Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представлява дворно място от 8800 кв.м. – поземлен имот, ведно с построената в него „Оздравителна болница“ – масивна двуетажна сграда.

На 18-ти декември, Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД, гр. Силистра. „МБАЛ – Силистра” е лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала /държавата притежава 75,18 на сто от капитала/, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представлява дворно място от 8800 кв.м. – поземлен имот, ведно с построената в него „Оздравителна болница“ – масивна двуетажна сграда. Имотът, предмет на настоящия доклад, не се ползва за дейността на дружеството и генерира само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение ма Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

източник : Министерство на здравеопазването

снимка : Pixabay

Leave a Reply