Допълнителна докладна за дарение в размер на 5000 лева, разпали страстите в Общински съвет-Силистра (ВИДЕО)

Допълнителна докладна записка, вкарана от кмета д-р Юлиян Найденов, разпали страстите на днешния Общински съвет. В нея става въпрос за безвъзмездно предоставяне на материална помощ в размер на 5000 лв. на нуждаещият се от бъбречена трансплантация силистренец – Стилиян Вълев.
Аргументите на двете страни, както и вкарването на докладната, можете да проследите във видеата под статията.

Накратко – мнозинството от общинските съветници решиха, че трябва да подкрепят каузата на г-н Вълев, като я определиха като справедлива и изискваща бързи действия.
Контрааргументите на хората против бяха, че :
1. Вкарването на докладна записка извън определените срокове е възможно само при „природни бедствия, катаклизми, индустриални щети със значителни размери и т.н.“, както е описано в правилника на Общински съвет-Силистра;
2. Липсата на критерии, по които каузата на Стилиян Вълев е предпочетена пред тези на редица други нуждаещи се
3. Размерът на сумата и начините на отпускането и, които противоречат на критериите описани в „Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Силистра“

Ние от „Силистра-Нюз“ приветстваме всички прояви на благотворителност, но винаги се стремим да поставим нещата обективно и ще оставим Читателят да реши сам „кой прав , кой крив“ и дали въобще може да има „прави“ и „криви“ в спор от това естество. Точно затова се потрудихме, за да извадим пасажи от правилниците на Общински съвет и една малка статистика за нуждаещите се от трансплантация на бъбрек силистренци.

Да започнем от статистиката. Над 70 на брой са пациентите на хемодиализа в региона за 2018-та, което на практика значи, че такъв е и броят на нуждаещите се от трансплантация на бъбрек. Въпросът тук е – след като каузата на Стилиян Вълев бе подкрепена без спазването на каквито и да било условия, а само чрез кандидатстване, ако следващия месец, дори само половината от тези хора (35 на брой) отидат в Общински съвет и поискат средства, ще им бъдат ли осигурени те и ако не, с какви аргументи ще им бъде отказана помощ? Ако Общината разполага с ограничени средства за подпомагане на хората нуждаещи се от трансплантация, кой и на какъв принцип определя коя кауза заслужава да бъде подпомогната и коя – не?

А ето и :


Част от правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра

чл. 66. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на Общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 10 дни преди датата на заседанието.
(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, разгледани в постоянните комисии на Общинския съвет
чл. 67. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 66, ал.1, ако е представена писмена мотивация за спешността и се регистрират при звеното по чл. 29а от ЗММА, не по-късно от 12:00 часа на предхождащия заседанието ден.
(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура;
(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на Общинския съвет.

И още:ЧАСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА

Чл.2.  Средствата  се  предоставят  на  лица,   които  са  в  затруднено материално  положение,   за  задоволяване  на  инцидентно  възникнали социални,   образователни  или  здравни  потребности  от  жизненоважен характер.

Чл.4.  (1)  Максималният размер на еднократната социална помощ е  400(четиристотин) лева.(2)    При особени случаи,  налагащи отпускането на финансова помощ,надвишаваща  максималния  размер,     Кметът  на  общината  внася предложение до Общински съвет – Силистра за разглеждане на искането за еднократна социална помощ.

Чл.9. (1) Кандидатът за получаване на еднократна социална помощ подава в деловодството на Община Силистра или по пощата Заявление по образец/Приложение No 1/ и следните документи:…………………………..

Чл.15. Еднократната помощ се отпуска на лица,  чийто доход или среден доход  на  членовете  на  семейството/домакинството  им  не  надвишава минималния праг на бедност за страната, за съответната година.

Чл.18.Не се приемат заявления за отпускане при изчерпани финансови средства за отпускане на еднократни социални помощи от Бюджета на Община Силистра.

Чл.16. (1) Лицата, кандидатстващи за еднократна социална помощ по реда на настоящия Правилник,  следва да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на дялове или акции от капитала на търговско дружество чиято обща стойност надхвърля 300 лв. месечно;(2)  Да  нямат  вземания,  влогове  и  ценни  книжа,  чиято  обща  стойност надхвърля 300 лв. месечно.

Нека всеки сам прецени и вземе своето обективно решение. Нашето мнение е, че е по-добре да се помогне, без оглед на каквито и да било условия, отколкото да не се помогне въобще. И все пак една институция, каквато е Общински съвет, винаги трябва да внимава за описаните по-горе ситуации. Когато правилата не се спазват, винаги има опасност да ощетиш някой, за сметка на друг. Поздравления за благородната постъпка, но и контрааргументите трябва да бъдат взети под внимание, за да може занапред всичко да е по- обективно, по-прозрачно и повече по правилата.

д-р Юлиян Найденов вкарва допълнителните докладни
Първа част на дебата
Втора част на дебата

Leave a Reply