От 950 до 1000 лева ще получават селските кметове в Община Тутракан. 2420 за Общинския

Д О К Л А Д Н А        З А П И С К А

от  Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан

ОТНОСНО: Определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на община Тутракан и кметовете на кметства в община Тутракан.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр. Тутракан, Общински съвет Тутракан определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на община Тутракан и кметовете на кметства в община Тутракан в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.

С настоящата докладна записка и проект на решение предлагам да се утвърди размер на трудовите възнаграждения на Кмета на община Тутракан и  кметовете на кметства.

Проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет гр. Тутракан на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, чл.5, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр. Тутракан, чл.20, ал.1, т.2 ал.2 от Вътрешните  правила за заплати на  служителите работещи по служебни  и трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност „ Общинска администрация“, включително допълнително приетата численост на Община Тутракан, утвърдени със Заповед № РД-04-189/29.01.2019 г. и в съответствие с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2019 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности определя трудовите възнаграждения на кмета на община Тутракан и кметовете на кметства, считано от 11.11.2019 г., както следва:

Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия ИОМРЗ от 11.11.2019г.    /лв./
Кмет на община Тутракан д-р Димитър Венков Стефанов 2420,00
Кмет-с.Нова Черна Светослава Георгиева Кирова 1000,00
Кмет- с.Цар Самуил Мехмед Юмер Юмер 1000,00
Кмет-с.Старо село Пламен Маринов Петров 950,00
Кмет-с.Шуменци Симеон Георгиев Димитров 950,00
Кмет-с.Белица Христо Весков Банов 950,00
Кмет- с.Преславци Кязъм Али Кязъм 950,00
Кмет-.с.Търновци Вежди Хасан Даил 950,00

инж. Магдалина Илиева

За Кмет на Община Тутракан,

Съгл. Заповед №РД-04-1634/12.11.2019г.

Съгласувал:

Секретар на Община Тутракан – Даниела Гвоздейкова- Кирякова: ……………………

Юрисконсулт – Елена Тодорова:………………………….

 Изготвил:

Главен експерт „УЧР”- Ралица Златарова:…………………….

Leave a Reply