От 915 до 1100 лв. ще вземат кметовете на селата в Силистренска община

Ще продължаваме да ви информираме за всичко, което се случва, или не се случва в управлението на Областта и Общината, без да спестяваме критиките, където са нужни и похвалите, където са заслужени.
Напомняме, че заседанията и комисиите в Общински съвет са открити за присъствие на граждани и всички са добре дошли, за да упражнят своя граждански контрол
.

На първото заседание на Общинския съвет (28.11.2019 – четвъртък, 9:30 ч.) ще бъдат гласувани и заплатите на кметовете на селата в Силистренска община. От 915 лева за селата до 2500 жители до 1100 лева, за селата над 2500 жители – ще получават селските кметове в този мандат.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ОТНОСНО:
Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Силистра УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Съгласно чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Силистра, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет. Средствата за заплати, други възнаграждения и плащания и задължителни осигурителни вноски от работодател за тези длъжности са в рамките на средствата определени със стандарт на делегирана държавна дейност „Общинска администрация“ съгласно РМС № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейност с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изменено с РМС № 776 от 30.10.2018 г. и Решение № 955 на Общински съвет Силистра взето на заседание с протокол № 46 от 31.01.2019 г. за приемане на бюджета на Община Силистра за 2019 г. Предложените основни месечни заплати са в съответствие с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Обн. ДВ. бр.32/27.04.2010 г. и последващи промени/ като в зависимост от броя на населението на съответното кметство, размерите на трудовите възнаграждения са разделени в две категории за: – кмет на кметство с население над 2500 души; – кмет на кметство с население до 2500 души; В тази връзка предлагам Общински съвет да вземе следното Р Е Ш Е Н И Е: На основание чл. 21, ал.1, т. 5 и чл. 38, ал.7 от Закона за местното самоуправлениe и местната администрация, чл. 5, ал.16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Силистра: 1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в Община Силистра, считано от 11.11.2019 г., както следва:

Кмет на кметство Айдемир – 1100,00 лева
Кмет на кметство Калипетрово – 1100,00 лева
Кмет на кметство Брадвари – 915,00 лева
Кмет на кметство Иширково – 915,00 лева
Кмет на кметство Йорданово – 915,00 лева
Кмет на кметство Сребърна – 915,00 лева
Кмет на кметство Бабук – 915,00 лева

2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне на съответните възнаграждения за общинска администрация.
Внася: Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА Съгласувал: Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра Съгласувал: Николай Николов Директор дирекция „Правна” Съгласувал: Мирослав Калинов Директор дирекция „Финанси” Изготвил: Р. Георгиева-гл. експерт „ТРЗ“

Leave a Reply