Промени в състава на ОИК(Общинска избирателна комисия) – Дулово

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-283 от 18.11.2019 г. е постъпило предложение от Алтимир Емилов Адамов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Дулово. Към предложението е приложена молба от Грета Миленова Димова – председател на ОИК – Дулово за освобождаване по лични причини. Предлага се на нейно място да бъде назначен Стелиян Иванов Тотев – досегашен член на ОИК, а на мястото на Стелиян Иванов Тотев като член да бъде назначена Миглена Костова Иванова. Декларациите по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломи за завършено висше образование на Стелиян Иванов Тотев и Миглена Костова Иванова са приложени към първоначалното предложение на ПП ГЕРБ за състава на ОИК – Дулово.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Дулово, област Силистра, Грета Миленова Димова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА като председател на ОИК – Дулово, област Силистра, Стелиян Иванов Тотев, ЕГН . . ..
НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Дулово, област Силистра, Миглена Костова Иванова, ЕГН . . ..
На назначените председател и член на ОИК – Дулово, да бъдат издадени удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

източник: БТА

снимка: БНР

Leave a Reply