Изменения в правилника на Общински съвет обсъдиха днес

Пряко излъчване на сесиите във Фейсбук; намаляне на нужните съветници за създаване на група в Общински съвет; отпадане на ограниченията за това в колко постоянни комисии може да участва всеки един съветник; стъпки към ограничаване на възможностите за неинформирано гласуване на докладни… Тези, и още теми се обсъдиха на днешното заседание на комисията по приемане на правилника.

Комисията по приемане на правилника за организация и дейност на Общински съвет – Силистра, проведе своето първо заседание днес в 12:00 ч. Получи се добра и ползотворна дискусия, в която бяха обсъдени редица въпроси, които при приемане биха довели до по-голяма прозрачност на Общински съвет и яснота в правилника му. С решение на Общински съвет от 11.11.2019-та за членове на комисията бяха избрани следните общински съветници:

1. д-р Мария Димитрова – член и председател;
2. Иванка Ташева – член;
3. Светлана Великова – член;
4. Мирослава Червенкова – член;
5. Златко Куртев – член;
6. Илиана Митева – член; – отсъстваше от заседанието.
7. Димитър Трендафилов – член.

Бяха обсъдени различни изменения на правилника, по който ще се работи в предстоящия мандат, като това не е окончателното становище на комисията, като предстои тя да заседава поне още веднъж, след което всичко трябва да се гласува и приеме или отхвърли на сесия на Общински съвет.

Единодушно мнение изказаха членовете на комисията да се премахне ал.8 т.8 чл.23, която създава двусмислица по въпроса за възнаграждението на Общинските съветници при положение, че през даден месец няма проведено заседание на Общински съвет, или на постоянна комисия. Това обикновено се случва в края на мандата, когато съветниците влизат в предизборна кампания и съответно не получават заплащане за този месец.

По предложение на председателя д-р Мария Димитрова беше обсъдено и намалянето на нужния брой общински съветници за съставянето на група в Общинския съвет – от трима на двама. Тоест , ако това бъде прието, всички партии в Общински съвет ще могат да съставят свои групи, а не както беше досега, ако от дадена партия имат само двама Общински съветника , те трябваше да се обединят с друга политическа партия, за да направят обща група. Всички подкрепиха идеята.

По предложение на адв. Златко Куртев беше обсъдена и поправка в чл.48, ал.1, която гласи „Всеки общински съветник може да участва в състава на до три постоянни комисии“. Взето беше решение, че тази част на правилника може да бъде променена на „Всеки общински съветник трябва да е член на поне една постоянна комисия“, което би премахнало ограниченията и всеки съветник би имал възможност да участва във всички комисии. Отчитаме това като положителна промяна, защото би довело до по-добро представяне на гражданите с оглед на това, че няма да се налага да се обръщат към няколко общински съветника с въпроси за различните комисии, а ще имат възможност при добра комуникация да получават отговори и информация от само един, или двама , които ще могат да участват на практика във всички постоянни комисии.

Следващото предложение на Златко Куртев засегна предоставянето в последния момент на докладни от страна на кмета и общинските съветници. Той се обяви за премахване на алинеята, която позволява предлагането на такива докладни в деня на заседанието. Мотивът беше, че буквално за часове, или минути не може да се вземе информирано решение и често тези докладни се гласуват без съветниците да успеят да се запознаят напълно с тях. Предложението не беше прието най-вече от страна на д-р Димитров , с мотив че има наистина спешни ситуации, които налагат тази част от правилника да остане. Вместо това беше решено при представянето на докладни в последния момент, започването на общинската сесия да се отлага с 30 минути, за да могат съветниците да се информират адекватно.

Поредно предложение на Златко Куртев беше да се промени чл.72 , който гласи , че заседанията на Общински съвет са открити, но могат да се превърнат в закрити с гласуване на Съвета. Мотивът беше, че няма пояснение при какви обстоятелства съветниците могат да направят заседанието закрито и по този начин, хипотетично, мнозинството може да реши да направи закрито дадено заседание без никакви обяснения. Реши се обстоятелствата, при които да е възможно закрито заседание, да са когато в него ще се обсъжда класифицирана информация.

Друго предложение, чието разискване, съветниците оставиха за следващо заседание на комисията, беше да се премахне възможността за прекратяване на разискванията по даден въпрос чрез гласуване на мнозинството (17 общ. съветника). То отново дойде от Златко Куртев, като мотивите бяха , че (отново хипотетично, понеже не се е случвало досега някой да не бъде изслушан) мнозинството по всяко време може да прекрати чрез гласуване, разискването на даден проблем и по този начин някой от съветниците да остане неизслушан.

Още едно предложение, което би допринесло за по-голяма прозрачност и информираност, дойде от адв. Златко Куртев. Изменение в организирането на публични обсъждания. Беше обсъдена възможността уведомяването на населението за дадено публично обсъждане да се прави не само чрез средствата за масово осведомяване и електронните медии (включително страницата на Общината и на Общинския съвет), както беше досега, но да се публикува и във Фейсбук страниците на Общината и Общински съвет, както се прави в редица други европейски страни. Тук категорично против беше единствено Мирослава Червенкова, с мотиви че не иска да придава някаква важност и официалност на една социална мрежа. Единодушни обаче бяха всички , че запознаването на гражданите с темата и информацията за общественото обсъждане, трябва да се извършва поне десет дни преди самото обсъждане, а не пет, както е сега. Беше обсъдено и онлайн излъчване на живо, поне на сесиите на Общински съвет, но решението беше отложено за следващ път, когато ще има повече яснота колко пари ще бъдат нужни за осъществяването на това начинание.

Очаквайте още информация за конкретните действия, или бездействия на всеки един Общински съветник, за да можете обективно да решите, оправдават ли доверието ви, хората които сте поставили там , за да управляват вашите дела.

Leave a Reply