Закритият минерален басейн в болница Тузлата край Балчик ще бъде възстановен

Автор: Албена Иванова – кореспондент на Радио Варна в Балчик
линк към оригиналната статия

Спе­циа­ли­зи­ра­на­та бол­ни­ца за ре­ха­би­ли­та­ция „Туз­ла­та“ край Бал­чик ще зат­во­ри за крат­ко по праз­ни­ци­те – от 20 де­кем­ври 2019 до 6 януа­ри 2020. В мо­мен­та те­кат ре­мон­тни дей­нос­ти за въз­ста­но­вя­ва­не на съ­щес­тву­ва­щия вът­ре­шен ба­сейн, кой­то от до­го­ди­на ще пос­ре­ща па­циен­ти, съоб­щи уп­ра­ви­те­лят д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва. Тем­пе­ра­ту­рата на водата в него ще е око­ло 31 гра­ду­са и при нуж­да ще бъ­де до­пъл­ни­тел­но за­топ­ляна, пояс­ни тя.

Вод­но­то съо­ръ­же­ние ще се пол­зва с ле­чеб­на цел – за под­вод­на гим­нас­ти­ка, за раз­движ­ва­ния във вод­на сре­да. Ще бъ­де вклю­чен в па­кет­ни­те ус­лу­ги, добави д-р Кирчева. Пред­стои за­ку­пу­ва­не­то ­на но­ва ме­ди­цин­ска тех­ни­ка: апа­рат за лим­фен дре­наж; ком­би­ни­ран апа­рат, кой­то е със сред­но­- и ви­со­ко­чес­тот­ни то­ко­ве за фи­зио­те­ра­пия; фит­нес уред за раз­движ­ва­не на раз­лич­ни гру­пи мус­ку­ли.

В мо­мен­та прие­мът на па­циен­ти е са­мо пла­тен, тъй ка­то ня­ма сво­бод­ни мес­та по Здрав­на ка­са до края на го­ди­на­та, а прог­ра­ма­та по НОИ прик­лю­чи в края на ок­том­ври. В си­ла е 10-про­цен­тна от­стъп­ка за па­кет­ни­те здрав­ни ус­лу­ги.От 15 ноем­ври ще за­поч­не за­пис­ва­не по касата за януа­ри. От вся­ко 15-о чис­ло на те­ку­щия ме­сец ще те­че за­пис­ва­не за след­ва­щия.

“СБР – Туз­ла­та” ЕООД е ле­чеб­но за­ве­де­ние, спе­циа­ли­зи­ра­но за ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат, пе­ри­фер­на и цен­трал­на нер­вна сис­те­ма, кож­ни бо­лес­ти и за­бо­ля­ва­ния на об­мя­на­та.

снимка: Радио Варна

Leave a Reply