Цели, средства и принципи на Обединението

Предмет на дейност на сдружението е общественополезна дейност, насочена към реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата  политика на ЕС в сферите на: опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в региона и по поречието на р. Дунав чрез развитието на услугите и бизнеса, съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, обмен на информация, взаимстване на опит от сродни организации в страната и чужбина, сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес, конкурентоспособност на селският и познавателен туризъм. Осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората в региона.

Цели

Дружеството има за цел:

1. Подпомагане възникването на инициативни групи;

2. Подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи включително и на местно ниво;

3. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;

4. Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.

5.Обучения по възможностите за кандидатстване по съответните програми.

6. Проучване, съдействие и създаване на  условия и за други форми на участие на населението;

7.Инициативи насочени към подобряване качеството на живот  на хората в региона;

8. Подобряване на възможностите за икономическо развитие в региона чрез проучване и създаване на алтернативни и съществуващи такива.

9. Дейности по опазване на околната среда

10. Подобряване на наличието и достъпа до услуги на жителите в региона.

11. Съхраняване на „живото културно наследство“ в региона.

(2) Реализацията на горепосочените цели на сдружението се осъществява чрез следните средства:

1.Привличане на обществеността;

2.Насърчаване на творческата активност и самоинициатива.

3.Подготовка на висококвалифицирани специалисти.

(3) Сдружението ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица интересите на членовете му и населението в региона.

(4) Сдружението ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни сдружения, организации, и търговски дружества за постигане на общите цели.

Принципи
Сдружението се изгражда на принципите на:                            
1.равенство и взаимно уважение между членовете без оглед на раса, религия, и партийна принадлежност;                                               
2. право на глас на всеки член, участие в управлението на му, както и правото да бъде информиран за дейността му.                                
3. отчетност;          

                                                                       

лого-ГО