Относно строителството на Дунав мост 3, Силистра – Кълъраш 30/03/2018 Стоян Мирчев

СТОЯН МИРЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Нанков! Въпросът ми е свързан с изграждането на Дунав мост 3 на територията Силистра – Кълъраш.
Преди около година зададох въпрос за актуалното състояние по изграждането на Дунав мост 3 при Силистра – Кълъраш, и откриването на завършения от години КПП Кайнарджа – Липница.
За моя радост с общи усилия осем месеца по-късно ГКПП Кайнарджа – Липница беше открит и вече функционира. Остана по-сложният за осъществяване проект Дунав мост 3 при Силистра – Кълъраш, който, както коментирахме и миналия път, е с голям икономически потенциал и е от изключителна важност за развитието на региона.
В рамките на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион особено внимание се отделя за подобряване на мобилността и свързаността в региона. Да припомня: през месец октомври 2014 г. между правителствата на България и Румъния е подписан Меморандум за разбирателство, с който се създава българо-румънска работна група по въпросите на транспортната инфраструктура. Тази група координира дейността по преглеждане, актуализация и при необходимост извършване на проектни проучвания, оценяване на необходимите инвестиции както и идентифициране на източниците за финансиране относно изграждане на нови мостови съоръжения над река Дунав, като един от тях е точно мостът, който коментираме.
Преди година от отговора Ви стана ясно, че тази работна група не е осъществила заседания и не е с попълнен състав. От друга страна, във Ваше официално изказване от месец февруари тази година заявявате: „Очаквам в контекста на Българското председателство – което вече е към своя край – на Съвета на Европейския съюз, да бъдат подновени разговорите с румънската страна за проектите на нови мостове над река Дунав“. Допълвате, че изграждането на мост при Силистра – Кълъраш, е в най-напреднала фаза откъм проекти и финансиране, което е радост за целия регион и лично за мен.
Моля да ми отговорите: инициирахте ли попълване през миналата година на състава и проведе ли се заседание на въпросната работна група? Колко са проведените заседания и каква работа са свършили по реализирането на Проекта за изграждане на Дунав мост 3 при Силистра – Кълъраш?
Във връзка с Вашето изказване от месец февруари тази година – възползвахте ли се адекватно от Българското председателство? Как конкретно и какво точно имате предвид, че в най-напреднала фаза откъм проекти и финансиране е изграждането на мост при Силистра – Кълъраш? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Мирчев.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мирчев! Коментирали сме, че финансовият аспект ще се обсъжда на последваща фаза – от комплектна готовност, след най-напреднала фаза ще резюмирам докъде сме стигнали.
Подобряването на комуникациите в българо-румънската гранична зона създава благоприятни условия за задълбочаване на сътрудничеството в икономическата и социалната сфера.
В Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион се отделя особено внимание на подобряването на мобилността и свързаността в региона. Регионът на Долен Дунав е изправен пред проблеми, свързани с осигуряването на достъпността между областите, разположени извън определените транспортни коридори, като връзката на тези региони с Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) се осъществява чрез пътища и пътни връзки от втори и трети клас.
Местната общност и местните власти в Североизточна България активно търсят подкрепа за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав и в частност при Силистра – Кълъраш. Община Силистра съвместно с община Кълъраш работи активно за изграждане на мостово съоръжение на река Дунав. Новото мостово съоръжение е включено в градоустройствения план на общината.
Към изграждането на ново мостово съоръжение има проявен инвеститорски интерес от няколко чуждестранни фирми.
По Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“ е финансирана и изготвена документация за обществена поръчка за разработване на прединвестиционни проучвания с технико-икономическа обосновка за изграждането на моста.
Подписаният Меморандум през месец октомври 2014 г, за който споменахте, за разбирателство между правителствата на България и Румъния за извършване на анализ за изграждането на нови мостови съоръжения над река Дунав при Силистра – Кълъраш, и Никопол – Турну Мъгуреле, е доказателство за желанието на двете страни за подобряване на транспортната свързаност в региона и повишаване на икономическата активност.
Меморандумът предвижда създаване на съвместна работна група, която да координира дейностите по предварителни проучвания, технически, топографски и хидрогеоложки проучвания, ОВОС, да проучи необходимостта от рехабилитация, модернизация и развитие на довеждащата транспортна инфраструктура на територията на двете страни, да проучи възможностите за финансиране на строителството на мостовете чрез концесия или чрез публично частно партньорство. Следва да се подчертае, че Меморандумът не регламентира как ще бъдат финансирани дейностите, възложени на работната група.
Основният проблем пред осъществяването на проектите за изграждане на нови мостови съоръжения е свързан, от една страна, с осигуряване на финансиране за строителството им, а, от друга страна, състоянието и капацитетът на довеждащата пътна инфраструктура до бъдещи мостови съоръжения.
На този етап основните източници за финансиране на пътната инфраструктура в България са средства от Европейския съюз и от държавния бюджет. Направленията и на трите моста: Никопол – Турну Мъгуреле, Силистра – Кълъраш и Оряхово – Бекет, не попадат в обхвата на Трансевропейската транспортна мрежа, поради което строителството им не може да се осъществи със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2010 – 2020 г., от Механизма за свързване на Европа – също.
Оперативна програма „Региони в растеж“ не финансира изграждане на мостови съоръжения, а само дейности по рехабилитация на републиканската пътна мрежа от първи, втори и трети клас. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България, е с твърде ограничен бюджет и не е възможно да финансира по-мащабни проекти, в случая мостови съоръжения.
Поради ограничените възможности на публичните средства за изпълнението на тези проекти е необходимо да се търсят възможности за финансиране чрез частни стратегически инвеститори или публично-частно партньорство, за което споменах.
В тази връзка на 2 май 2018 г. с оглед на нашето председателство проведохме среща с посланика на Румъния у нас Йон Гъля, която е по повод предстоящата визита през месец юни на вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Пол Станеску. Убеден съм, че в рамките на предстоящите двустранни разговори ще обсъдим широк кръг теми не само от взаимен, но и от регионален интерес, включително бъдещето на кохезионната политика, възможностите за развитие на регионите и изграждане на трети мост над Дунав.
На базата на постигнатото от предстоящата среща искрено се надявам да започне по-активна работа на международно ниво и да се направят предложения за реализацията на този проект, включително чрез създаване на съвместна компания. Най-важната стъпка трябва да предприемем – дружество между България и Румъния в частния сектор, което е един от вариантите за изграждане на трети мост над река Дунав. Среща с румънския вицепремиер е насрочена и ще се проведе на 29 юни 2018 г., на която ще обсъдим въпросите, за които споменах и които Вие задавате в своя въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика?
Господин Мирчев, имате думата – заповядайте.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора, но вие пак не отговорихте на моите въпроси. В общи линии преповтаряме въпроса от преди една година.
Първо, искам да Ви кажа, че има промяна в реалните условия.
В Министерството на икономиката твърдят, че е в напреднал етап изграждането на Индустриална зона – Силистра. Това от само себе си обосновава изграждането на такъв мост. Аз знам, че не можем да се възползваме дотолкова от европейските средства, но има различни други начини за намиране на такъв тип средства. Не мога да повярвам, че за две държави е толкова сложно да намерят финансиране за изграждане на един мост, при положение че в една Германия на 50 – 60 км има 30 моста.
Друг проблем е, че освен икономическата част на страната, в Силистра в момента има ежемесечни протести за изграждане на такъв мост, защото целият трафик на тежкотоварни камиони преминава през града. Буквално от последните часове – има и пътен инцидент между камион и велосипед, точно на трасето, през което минават тези камиони. Преди няколко месеца един камион се обърна, за щастие тогава нямаше жертви.
Положението е много сериозно както за здравето на хората, така и от икономическа гледна точка. Аз обърнах внимание, че тази работна група, която трябва да бъде създадена на базата на Меморандума за разбирателство от 2014 г., има за цел да се назоват необходимите инвестиции, които ще бъдат нужни, но в същия момент да се идентифицира източникът на това финансиране.
Каквото и да си говорим, аз пак ще повторя – тази работна група трябва да започне да работи. Моят въпрос затова беше точно, конкретно насочен: попълнена ли е вече като състав, проведени ли са заседания? Ако са проведени тези заседания, какви са постигнатите резултати? Ако не са проведени и тази група не е започнала да работи, защо една година след първия ми въпрос, когато зададох и когато говорихме за тази работна група, не се е случило нейно заседание? Това са важните въпроси. Всичко друго, което си говорим, е история и проблематика, но не назоваваме решението, а то се намира точно там. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Мирчев.
Господин Министър, ще допълните ли Вашия отговор след допълнителните въпроси?
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев! Да – прав сте, абсолютно, в това число, което коментираме, са факт история и настояще, трябва да говорим за бъдещето. Лично моето мнение е, че междуведомствената работна група не е препъни камък или не е решаващият фактор да се случи мост. Затова споменах най-важния за мен фактор – състоянието на бъдещата съвместна проектна компания по почина на успешно реализиране, въпреки известно забавяне – няма да се връщам назад във времето – проект за Дунав мост 2 между Видин и Калафат. Това ще бъдат и детайлите в разговорите с румънския вицепремиер на 29 юни – максимално бързо създаване, учредяване, запълване с капацитет на бъдеща българо-румънска компания.
Защо съм твърдял винаги, че мостът над река Дунав при Силистра – Кълъраш, не е в напреднала фаза? През 2014 – 2015 г. се изпълни проект с европейско финансиране, освен местната трансгранична програма с абревиатура СПЕШЪЛ, който проект даде устройствената основа – териториалната основа като парцеларни планове, като подробни устройствени планове, като екологични съгласувателни процедури за бъдещото му изграждане. Както се казва „А“ и „Б“ за моста Силистра – Кълъраш, са казани, в останалите случаи – говорим Русе – Гюргево, или Оряхово – Бекет, или Никопол – Турну Мъгуреле, сме на етап идея, на етап първоначални разговори. Тук вече имаме и конкретни, и реални действия.
С нетърпение очаквам срещата на 29 юни, в която освен системата на проектната компания, ще се разгледат и бъдещите вече заявени реални намерения от съответните международни финансови институции и компании за реализирането на проекта.
В отговор конкретно на Вашия въпрос – тъй като споменах, малко повече време отделих на това откъде не може да намерим финансиране, но финансирането предполагам, тъй като и трафиците, аз ще Ви дам подробна справка, която направиха колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Институтът за пътища и мостове, едно подробно, предпроектно проучване, резюмирал съм го в десетина страници, мога да Ви го предоставя цялото, е, че трафиците доказват жизненоспособността, виталитета и икономическата обосновка на проекта за Дунав мост при Силистра – Кълъраш, и от гледна точка на бъдещото му концесиониране. Имаме реално заявени интереси за него, които ще бъдат разгледани, и ще бъдете уведомени след срещата на 29 юни. Аз поемам ангажимент, може от тази трибуна, може и в нарочна среща с Вас и представители на местната общественост, какви са конкретните договорки с румънската страна. Благодаря Ви.